Katedra Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki UŁ ma zaszczyt zaprosić do udziału w ogólnopolskiej konferencji

XVI Dni Arabskie. Bliski Wschód wobec wyzwań i zagrożeń współczesności

WSMiP UŁ, 15-16 maja 2019

Region Biskiego Wschodu stanowi niezwykłą mozaikę pod względem kulturowym, politycznym, społecznym i gospodarczym. Jest kolebką wielkich cywilizacji oraz areną istotnych wydarzeń, które kształtują ład międzynarodowy. Z Bliskiego Wschodu wywodzą się trzy wielkie religie monoteistyczne, a na jego obszarze zlokalizowane są miejsca uznawane za święte przez ich wyznawców. Szczególną rolę w tym kontekście odgrywa Jerozolima, która z jednej strony jest ważnym miejscem kultu dla muzułmanów, żydów i chrześcijan, a z drugiej strony źródłem sporów między nimi.

Oprócz różnorodności religijnej Bliskiego Wschodu na uwagę zasługuje również jego bogactwo etniczno-kulturowe. Chociaż współcześnie region zamieszkiwany jest głównie przez ludność arabskojęzyczną, to istotną rolę odgrywa w nim też wiele innych społeczności, w tym zwłaszcza turecka, perska, kurdyjska czy żydowska. Każda z tych grup etnicznych i narodowych współkształtuje spuściznę kulturową regionu, nadając jej niepowtarzalny heterogeniczny charakter.

Geopolityczne znaczenie Bliskiego Wschodu wynika z kolei przede wszystkim z faktu, iż na jego terenie zlokalizowana jest istotna część światowych zasobów ropy naftowej. Przez region ten przebiegają też kluczowe morskie szlaki komunikacyjne. W rezultacie, stanowi on obszar permanentnej rywalizacji o wpływy polityczno-gospodarcze, toczącej się zarówno między państwami aspirującymi do roli regionalnego lidera, jak i mocarstwami światowymi.

Biorąc pod uwagę strategiczne położenie regionu, jego bogactwo materialne oraz duchowe, warto zastanowić się, jakie wyzwania i zagrożenia stawia przed nim współczesność. Celem konferencji jest próba odpowiedzi na pytanie, w jakim stopniu procesy demograficzne, ekonomiczne, polityczne i kulturowe wpływają na perspektywy rozwojowe Bliskiego Wschodu.

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny. Adresowana jest do przedstawicieli nauk humanistycznych i społecznych ze wszystkich ośrodków akademickich, w których prowadzone są badania dotyczące regionu Bliskiego Wschodu – jego polityki, kultury i gospodarki. Organizatorzy zapraszają do udziału w obradach pracowników naukowych, doktorantów i studentów, przy czym nacisk położony jest na wystąpienia oraz integrację młodych adeptów nauki.