Tematem nadrzędnym konferencji jest wielojęzyczność w rozmaitych ujęciach językoznawstwa stosowanego. Zachęcamy do prezentacji uprzednio niepublikowanych referatów zawierających rozważania teoretyczne lub rezultaty badań empirycznych, zajmujących się wielojęzycznością z rozmaitych perspektyw tej interdyscyplinarnej dyscypliny badawczej, w odniesieniu do języków ojczystych i nieojczystych, języków nabywanych i używanych przez dzieci, młodzież i dorosłych, języka literackiego lub potocznego, języków specjalistycznych, języków fonicznych i wizualno-przestrzennych, języków naturalnych i sztucznych.
Przewiduje się punktowaną publikację w prestiżowym wydawnictwie zagranicznym i/lub wydaniu specjalnym punktowanego czasopisma. Opublikowane zostaną artykuły w językach angielskim lub niemieckim, bazujące na wygłoszonych referatach, które pomyślnie przejdą przez proces recenzyjny (w trybie double blind peer review).
Więcej informacji w językach polskim i angielskim: https://www.polsl.pl/Wydzialy/RK/Strony/Konferencja_LingwistykaWielojezycznosc_2020.aspx