VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa
BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE – UJĘCIE INTERDYSCYPLINARNE
Edukacja zdrowotna, profilaktyka zdrowotna i promocja zdrowia.
13-15 maja 2020 r. Giżycko
Hotel Europa ***

Konferencja adresowana jest do osób działających w obszarze ochrony zdrowia, profilaktyki, edukacji i promocji, jak również polityków i urzędników administracji państwowej i samorządowej, którzy na różnych poziomach wpływają na kształt polityki zdrowotnej i są zainteresowani problematyką bezpieczeństwa zdrowotnego zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej. Zapraszamy do podzielania się wiedzą oraz wymiany doświadczeń i poglądów na temat wyzwań i zagrożeń zdrowia.

Problematyka konferencji:

Zdrowie – teoria i praktyka w naukach o zdrowiu
– problemy i wyzwania zdrowia publicznego
– pierwsza pomoc i ratownictwo medyczne
– psychologia zdrowia
Profilaktyka jako podstawa edukacji zdrowotnej
– rola profilaktyki w zwiększaniu bezpieczeństwa zdrowotnego
– badania profilaktyczne i badania prozdrowotne
– zapobieganie używaniu substancji psychoaktywnych
Edukacja zdrowotna a kształtowanie zdrowego stylu życia
– metodyka edukacji i promocji zdrowia
– podstawy zdrowego żywienia i aktywności fizycznej
– zdrowie psychospołeczne a zachowania prozdrowotne
Promocja zdrowia we współczesnych świecie
– mass media jako narzędzia promocji zdrowia i edukacji
– kampanie i programy społeczne zdrowego stylu życia
– marketing społeczny i komunikacja interpersonalna w promocji zdrowia
Polityka zdrowotna w ujęciu lokalnym i globalnym
– rozwiązania systemowe i innowacje w opiece zdrowotnej
– organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia
– regionalna polityka zdrowia i zdrowego stylu życia

Powyższa proponowana problematyka nie wyklucza innych, oryginalnych ujęć zaproponowanych przez autorów.

Szczegóły dotyczące konferencji wraz z kartą zgłoszeniową dostępne są na stronie www.zdrowie.wsb.net.pl
E-mail: zdrowie@wsb.net.pl
Tel.: /61/ 851 05 18 lub 668 807 033