V Międzynarodowa Konferencja Naukowa KULTURA POKOJU
pod hasłem “KULTURA SŁOWA”
04-06.03.2020 r. – Pałac i Folwark Galiny

Konferencja KULTURA POKOJU skierowana jest do szerokiego grona odbiorców. Zachęcamy zarówno naukowców, wykładowców akademickich, nauczycieli, doktorantów, studentów, koła naukowe do wymiany poglądów, przygotowania wystąpień w formie referatów oraz publikacji artykułów w monografii wieloautorskiej.

Problematyka konferencji:

1. Język w historii i kulturze
– historia i rozwój języka na przestrzeni dziejów
– język a sztuka i media współczesne
2. Bezpieczeństwo a język
– wpływ słowa na pokój i nie-pokój
– zasady dyplomacji
– kształtowanie kultury pokoju
– wolność słowa i cenzura
3. Psychologia języka
– wpływ słowa mówionego i pisanego na psychikę człowieka
– język jako narzędzie wpływu społecznego
– sztuka perswazji
4. Język w zarządzaniu i w naukach o zdrowiu
– język mówiony a pisany
– znaczenie w kulturze komunikacji
– netykieta i etykieta językowa w przestrzeni instytucjonalnej
5. Rola pedagogiki w kształtowaniu kultury słowa
– wychowanie do kultury słowa
– wyzwania edukacji w zakresie kultury języka
6. Język w przestrzeni wirtualnej i informatyce
– kreatywność językowa w komunikacji internetowej
– portale społecznościowe jako współczesna forma komunikacji

Powyższa problematyka nie wyklucza innych, oryginalnych ujęć zaproponowanych przez autorów.
Szczegóły dotyczące konferencji wraz z kartą zgłoszeniową dostępne są na stronie www.kultura.wsb.net.pl
E-mail: kultura@wsb.net.pl
tel. /61/ 851 05 18 lub 668 807 033