Studencko-Doktoranckie Koło Naukowe Młodych Dydaktyków działające przy Zakładzie
Edukacji Polonistycznej i Innowacji Dydaktycznych oraz Studenckie Koło Naukowe Miłośników
Kultury i Literatury Wieku XIX funkcjonujące przy Zakładzie Literatury Pozytywizmu i Młodej
Polski w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie ma zaszczyt
zaprosić na interdyscyplinarną, studencko-doktorancką konferencję:

NAUCZYCIEL – MISTRZ, CELEBRYTA CZY SYBARYTA?
ROZWAŻANIA HUMANISTÓW,

która odbędzie się 25 czerwca 2019 r. w Lublinie.

Proponowane zagadnienia:
 kulturowe uwarunkowania zawodu nauczyciela a współczesne realia,
 portret socjologiczny i psychologiczny nauczyciela,
 wizerunek nauczyciel w twórczości filmowej, literackiej, prasowej itd.,
 autorytet nauczyciela – fakt czy mit?,
 nauczyciel w procesie edukacyjnym – mentor, aktor, kombinator…?,
 twórczy nauczyciel w świecie innowacji,
 nauczyciel w dobie mediów cyfrowych,
 portale, platformy edukacyjne, e-podręczniki, ebooki w pracy nauczyciela,
 kompetencje nauczyciela w świecie nowych mediów – zagrożenia i perspektywy,
 przygotowanie nauczycieli do wyzwań edukacji XXI wieku,
 nauczyciel w dziejach – przemiany pozycji, funkcji i wizerunku,
 nauczyciel w oczach pedagogów, rodziców, uczniów, społeczeństwa,
 wpływ środowiska zewnętrznego na postrzeganie nauczyciela,
 wartość relacji nauczyciel–uczeń w XXI wieku,
 nauczyciel w procesie rozwoju pasji ucznia,
 potrzeby i prawa nauczyciela we współczesnej szkole,
 nauczyciele i uczniowie wobec reformy edukacji,
 ewaluacja w pracy nauczyciela,
 nauczyciel jako ekspert w przestrzeni publicznej i prywatnej – modele i realia,
 uwarunkowania i metody budowania autorytetu nauczyciela we współczesnej szkole,
 nauczyciel nauczycielowi…? O relacjach pracowników szkoły.

Zgłoszenia uczestnictwa i tytuły referatów wraz z krótkim streszczeniem (100–150 słów)
prosimy przesłać do 5 czerwca 2019 r. drogą elektroniczną na adres: kmd.ifp@poczta.umcs.lublin.pl.

Opłata wynosi 250 zł i obejmuje obiad oraz poczęstunki w przerwach między obradami,
materiały konferencyjne, a także druk monografii, w której zgromadzone zostaną wygłoszone
referaty. W przypadku akceptacji tematu wystąpienia wpłaty konferencyjnej należy dokonać do
14 czerwca 2019 r. na subkonto, którego numer podamy w kolejnej wiadomości.

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w proponowanym spotkaniu naukowym z nadzieją
na ciekawe i owocne obrady.
Szczegółowe informacje zostaną podane w kolejnym komunikacie.

Sekretarze konferencji
Patrycja Sulicka (patrycja.sulicka@op.pl)
Dawid Kobylański
(dawid.kobylanski.umcs@gmail.com)

Komitet Naukowy
dr hab. Elżbieta Flis-Czerniak
dr Beata Jarosz