Zygmunt Bauman w książce Obcy u naszych drzwi pisze:

„Ludzkie resztki” to zjawisko ogólnoświatowe, które nie ogranicza się wyłącznie do obszaru Europy. Termin ten dotyczy ludzi znajdujących się poza zasięgiem naszego wzroku, sumienia i naszej troski, „nas”, czyli urodzonych wśród udogodnień, jakie ma do zaoferowania świat (Bauman, 2016, s. 101).

„Ludzkie resztki” to osoby wykluczone, pozbawione egzystencjalnych narzędzi, dzięki którym mogą konstruować własną podmiotowość i projektować siebie. Osoby te doświadczają społeczno-ekonomicznego wykluczenia, a ich życie nierzadko sprowadzone jest do egzystencjalnej stagnacji, co potęguje ich wyobcowanie, poczucie wstydu, pustki i samotności.

Redukcja do „resztek” prowadzi do adiaforyzacji (Bauman, 2016, s. 43; Środa, 2019, s. 44) – indyferentyzmu moralnego polegającego na tym, że konkretni ludzie przestają być postrzegani jako przedmiot moralnej troski, jako Inni, za których należy ponosić odpowiedzialność. W ten sposób osoby te stają się zdehumanizowane i są traktowane jako obcy usytuowani poza społeczeństwem; jako wrogowie, których powinno się zneutralizować, ponieważ zagrażają poczuciu ontologicznego bezpieczeństwa innych podmiotów.

Idei organizacji niniejszej konferencji przyświeca chęć przedyskutowania palących problemów społecznych, w których wykluczenie i uprzedmiotowienie zajmują centralną pozycję. Zależy nam na oryginalnym ujęciu tematu i uchwyceniu wielu perspektyw. Choć tytuły naukowe są istotne, to dla nas liczy się przede wszystkim utworzenie inkluzywnej przestrzeni dla wyrażania myśli. Stąd też zapraszamy wszystkie osoby wrażliwe na kwestie związane z tematyką konferencyjną do nadsyłania abstraktów.

Sugerujemy (choć niczego nie zakładamy), aby tematyka wystąpień oscylowała wokół następujących obszarów i dyscyplin badawczych: filozofia, socjologia, medioznawstwo, antropologia, teologia, sztuki piękne, literaturoznawstwo, pamięć i postpamięć, teorie feministyczne i gender studies, political studies, refugee studies, animal studies, antropocen i climate changes. Nie ukrywamy, że zależy nam, aby referaty zawierały pierwiastek filozoficzny.

Abstrakty prosimy przesyłać na adres mailowy konferencja.ludzkieresztki@gmail.com do dnia 10 maja 2020 roku. Prosimy o przygotowanie plików tak, aby możliwy do przeprowadzenia był proces recenzyjny – pliki nie powinny zawierać danych personalnych autora/autorki i metadanych. Dodatkowo prosimy o przygotowanie osobnego pliku z informacjami o prelegentce/prelegencie (imię, nazwisko, adres mailowy, afiliacja). Udział w konferencji jest bezpłatny.