II Międzynarodowy Kongres Bezpieczeństwa
W trosce o bezpieczne jutro.
Reminiscencje i zamierzenia.

TERMIN: 6-8 grudnia 2017 r.,
MIEJSCE: Toruń
ZGŁOSZENIA:
– za pomocą formularza (do pobrania na stronie Konferencji),
– do dnia 20 listopada 2017 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adres: kongres@wsb.net.pl lub poczty tradycyjnej na adres Organizatora (podany poniżej)

TERMINARZ:
• do 20 listopada 2017 r. – nadsyłanie kart zgłoszeniowych oraz wniesienie opłaty kongresowej wraz z kwotą wynikającą z wybranych opcji noclegowo-wyżywieniowych na wskazane konto Organizatora
• do 30 listopada 2017 r. – przedstawienie szczegółowego programu Kongresu wszystkim uczestnikom, którzy w terminie zgłoszą swój udział oraz dokonają opłaty kongresowej
• 6-8 grudnia 2017 r. – II Międzynarodowy Kongres Bezpieczeństwa
W trosce o bezpieczne jutro. Reminiscencje i zamierzenia.
• do 5 stycznia 2018 r. – nadsyłanie gotowych artykułów, zgodnych z wymaganiami redakcyjnymi na adres e-mailowy: kongres@wsb.net.pl

KOSZT: 300 zł + koszty noclegów
cena obejmuje:
– materiały konferencyjne,
– publikację w punktowanej monografii naukowej (5 pkt),
– uroczysty bankiet (wieczorem 6 grudnia),
– integracyjna kolacja (wieczorem 7 grudnia),
– alternatywnie do obrad panelowych wizyta w Muzeum Piernika i Ratuszu (6 grudnia),
– alternatywnie do sesji panelowych jedna z trzech sesji wyjazdowych do wyboru: Zamek Golub-Dobrzyń, Włocławek lub Żnin (7 grudnia);

Ponadto:
– darmowe, certyfikowane warsztaty,
– Panel studencki,
– obecność przedstawicieli 5 zagranicznych ośrodków naukowych

OFERUJEMY ZNIŻKI DLA WIĘKSZYCH GRUP!

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa, będąca inicjatorem i głównym organizatorem Kongresu, od wielu lat organizuje cieszące się zainteresowaniem konferencje z zakresu problematyki szeroko rozumianego bezpieczeństwa w tym między innymi. W kręgu naszego zainteresowania znajdują się szeroko rozumiane problemy z zakresu:
• Bezpieczeństwa międzynarodowego w świetle aktualnych wyzwań i zagrożeń
• Prawnych aspektów bezpieczeństwa
• Edukacji dla bezpieczeństwa
• Bezpieczeństwa narodowego w perspektywie przemian, społecznych, gospodarczych, ustrojowych i kulturowych
• Bezpieczeństwa w retrospekcji historycznej
• Filozoficznych, etycznych i religijnych aspektów bezpieczeństwa
• Ekologicznych, energetycznych i ekonomicznych aspektów bezpieczeństwa
• Bezpieczeństwa zdrowotnego
• Bezpieczeństwa kulturowego
• Bezpieczeństwa militarnego
• Bezpieczeństwa informatycznego
• Zarządzania bezpieczeństwem i zabezpieczenia infrastruktury krytycznej
• Organów państwowych, samorządowych, służb i organizacje pozarządowe w procesie budowania systemu bezpieczeństwa narodowego i zarządzania kryzysowego
• Roli dyplomacji w kształtowaniu bezpieczeństwa międzynarodowego
• Bezpieczeństwo w perspektywie przemian, społecznych, gospodarczych, ustrojowych i kulturowych
• Wielorakich aspektów bezpieczeństwa na poziomie globalnym, lokalnym, w wymiarze jednostkowym i społecznym.

Głównymi organizatorami Kongresu są Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu, Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie SALUTARIS, Uniwersytet im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku, wspierani w tym przedsięwzięciu przez przedstawicieli wiodących w kraju i zagranicą ośrodków naukowych, takich jak:

• Uniwersytet Zarządzania Bezpieczeństwem w Koszycach
• Państwowy Uniwersytet Lotniczy w Kijowie
• Uniwersytet Ekonomiczny w Bratysławie
• Uniwersytet w Żylinie
• Akademię Sztuki Wojennej w Warszawie
• Akademię Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
• Wojskową Akademię Techniczną im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
• Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
• Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie
• Polską Akademię Nauk
• Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II
• Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
• Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
• Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
• Uniwersytet Rzeszowski
• Collegium Civitas
• Wyższą Szkołę Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie
• Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
• Chrześcijańską Akademię Teologiczną w Warszawie
• Kolegium Jagiellońskie Toruńskiej Szkoły Wyższej
• Krakowską Akademię im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
• Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu
• Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki
• Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania w Warszawie
• Wyższą Szkołę Menedżerską w Warszawie

SZCZEGÓŁY NA STRONIE INTERNETOWEJ:
http://kongres.wsb.net.pl/

DANE KONTAKTOWE:

KORESPONDENCJĘ PROSIMY KIEROWAĆ NA ADRES:
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu
Kongres „W trosce o bezpieczne jutro”
ul. Elizy Orzeszkowej 1
60-778 Poznań

Sekretarz Kongresu:
mgr Żaneta KOWALSKA
e-mail: kongres@wsb.net.pl
tel. stacjonarny: (61) 8510 518 wew. 25
tel. komórkowy: 694 835 348