Założenia programowe konferencji

Szanowni Państwo,
Mamyzaszczyt zapro¬sić na IMiędzynarodową Konferencję NaukowąBEZPIECZEŃSTWO EUROATLANTYCKIE W ASPEKCIE ZAGROŻEŃ PŁYNĄCYCH Z POLITYKI FEDERACJI ROSYJSKIEJorga¬ni¬zo-waną przez Katedrę Bezpieczeństwa Narodowego Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Obrady tegorocznej konferencji będą skupiały się na problematyce zagrożeń dla bezpieczeństwa Europy Środkowej i Wschodniej.

Konferen¬cja odbę¬dzie się w dniach 23-24 maja 2019 r. w sali konferencyjnej Hotelu Mercure,
ul. Armii Krajowej 22c w Piotrkowie Trybunalskim;
http://www.mercure-piotrkow-trybunalski-vestil.com;
telefon: +48 44 684 00 00;
fax: +48 44 616 00 44;
email: H9077@accor.com
LOCATIONGPS:E•19.676964 N•51.406840.

Informacje o tema¬tyce Konferencji:
Aneksja Krymu przez Federację Rosyjską (FR) w 2014 roku, destabilizacja wschodniej Ukrainy
i militaryzacja Obwodu Kaliningradzkiego stanowią dla Europy, a szczególnie dla jej środkowo-wschodniej części bezprecedensowe wyzwania w sferze bezpieczeństwa. Niekorzystne zjawiska zachodzą również wewnątrz terytorium państw europejskich i na ich granicach. W ostatnich kilku latach obserwuje się radykalizowanie Europy, ekstremizmy, brutalne ataki na ludzi prowadzone pod hasłami tzw. Państwa Islamskiego, a także narastające problemy związane z nienotowaną do tej pory skalą zjawisk migracyjnych. Oczekuje się, że poziom bezpieczeństwa będzie się stale obniżał ze względu na nowe, trudne do przewidzenia zagrożenia oraz ich transnarodowy charakter.
Oceny ekspertów wskazują, że najgroźniejsze dla środkowo-wschodniej części Europy są zagrożenia płynące z imperialnej polityki Rosji, która zmierza do rewizji ładu międzynarodowego ustanowionego po zakończeniu zimnej wojny i odbudowy strefy wpływów. Dążąc do eskalacji dominacji w wymiarze strategicznym za pomocą wojny hybrydowej, której nieodłączną częścią jest wojna w cyberprzestrzeni, wywołuje polityczne i militarne dysproporcje wobec Sojuszu Północnoatlantyckiego oraz pojedynczych jej członków. Polityka Władimira Putina zmierza nie tylko do podważania europejskich zasad prawa i utrzymania dominacji w byłych republikach Związku Radzieckiego, ale przede wszystkim do destabilizacji demokracji w Stanach Zjednoczonych i państwach europejskich, poprzez oddziaływanie w sferze informacyjnej. Moskwa prowadzi od 2008 roku zakrojoną na dużą skalę modernizację swoich sił zbrojnych, w tym nuklearnych, pozyskuje zdolności do prowadzenia agresywnych działań, angażuje siły zbrojne poza własnym terytorium i dąży do ustanowienia baz wojskowych zarówno w Europie, jak i poza nią. Od czasu rosyjskiej agresji w Cieśninie Kerczeńskiej pojawiają się nowe ostrzeżenia o zbliżającej się inwazji na Ukrainę, Polskę i Państwa Bałtyckie, a nawet możliwej III wojnie światowej.
NATO w Europie szuka skutecznych środków potrzebnych do przeciwstawienia się ograniczonej wojnie prowadzonej przez FR. Z drugiej strony zdolności militarne Stanów Zjednoczonych w Europie ciągle się kurczą. Strategiczna spójność państw członkowskich staje pod znakiem zapytania, szczególnie po objęciu władzy przez Donalda Trampa. Wciąż narastają różnice polityczne, ekonomiczne i militarne. Bezpieczeństwo państw członkowskich położonych w sąsiedztwie z Rosją jest na najniższym poziomie od czasów zimnej wojny. Ze względu na różnicę w postrzeganiu zagrożeń oraz dwuznaczności wynikające
z prowadzenia wojny hybrydowej wyraźnie narasta napięcie wokół mechanizmów obrony kolektywnej.
Wnioski wyciągnięte z konfliktu na Ukrainie wskazują, że w sytuacji gwałtownego wdarcia się w głąb terytorium sojuszniczego wojsk FR i prowadzenia otwartego konfliktu zbrojnego zagrożonego eskalacją nuklearną, reakcja Sojuszu ze względu na długie procesy decyzyjne i brak szybkich mechanizmów wdrażania procedur zarządzania kryzysowego będzie prawdopodobnie spóźniona. Nie może więc dziwić fakt, że niektóre państwa członkowskie, szczególnie te odczuwające największe zagrożenia ze strony FR, są skłonne do rekonstrukcji własnych mechanizmów obronnych, ponoszenia większych obciążeń finansowych na bezpieczeństwo i pozyskiwania nowych, kosztownych systemów uzbrojenia (na przykład obrony przeciwrakietowej) czy deklarowania gotowości do rozmieszczenia na własnym terytorium taktycznej broni jądrowej.
Złożoność sytuacji międzynarodowej i ciągle obniżający się poziom bezpieczeństwa spowodowany polityką prowadzoną przez Władimira Putina wyrażającą się między innymi w prowadzeniu
tzw. wojny w szarej strefie, skłania do podjęcia działań zmierzających do zdiagnozowania obecnych zagrożeń dla bezpieczeństwa euroatlantyckiego i dokonania prognozy tych, które mogą pojawić się
w perspektywie następnej dekady, a następnie ustalenie jak należałoby się im przeciwstawić.
Celem konferencji organizowanych cyklicznie jest dyskusja i wymiana doświadczeń w gronie środowiska naukowego oraz praktyków bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, dotyczących zagrożeń dla bezpieczeństwa i działań podejmowanych dla jego zapewniania. Zamysłem tegorocznej konferencji jest poświęcenie szczególnej uwagi problematyce źródeł i rodzajów zagrożeń dla bezpieczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej generowanych przez Federację Rosyjską.

Zakres tematyczny:
1. Teoretyczne aspekty zagrożeń oraz bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego.
2. Źródła i rodzaje zagrożeń, ich taksonomia, charakterystyka oraz konsekwencje dla bezpieczeństwa.
3. Globalne trendy i megatrendy.
4. Zagrożenia globalne i regionalne.
5. Zagrożenia dla bezpieczeństwa euroatlantyckiego.
6. Zagrożenia dla Polski.
7. Zagrożenia bezpieczeństwa publicznego podczas eksploatacji obiektów infrastruktury ryzyka.
8. Przewidywanie skutków ataku nuklearnego na UE: modele, wyniki i konsekwencje dla infrastruktury krytycznej.
9. Zagrożenia związane z bronią hipersoniczną.
10. Źródła i rodzaje zagrożeń dla bezpieczeństwa euroatlantyckiego i Europy Środkowo-Wschodniej Postrzeganie zagrożeń przez Federację Rosyjską.
11. Polityka Federacji Rosyjskiej.
12. Rosyjskie zamiary strategiczne i rola sił zbrojnych w ich realizacji.
13. Strategia wykorzystania przez Federację Rosyjską instrumentów politycznych, ekonomicznych
i informacyjnych.
14. Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Federacji Rosyjskiej.
15. Strategia militarna i strategie rodzajów sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej.
16. Modernizacja rosyjskich sił zbrojnych.
17. Militarne wzmacnianie Zachodniego i Południowego Okręgu Wojskowego Federacji Rosyjskiej.
18. Zdolności sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej, w tym A2/AD.
19. Dyslokacja, struktura i gotowość bojowa sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej.
20. Strategia wykorzystania rosyjskich sił zbrojnych.
21. Rosyjska wizja prowadzenia konfrontacji z Zachodem i rozstrzygania konfliktów.
22. Wojna hybrydowa.
23. Zagrożenia w cyberprzestrzeni.
24. Zagrożenia wynikające z nowych technologii, biotechnologii i sztucznej inteligencji.
25. Założenia prowadzenia przez Federację Rosyjską wojny nowej generacji.
26. Prognoza zagrożeń dla bezpieczeństwa euroatlantyckiego w perspektywie krótko
i długoterminowej.

Język konferencji:
polski, angielski, rosyjski.

Komitetnaukowy:
Dr hab.BANASIKMirosław, prof. UJK, Uniwersytet Jana Kochanowskiego wKielcach, Polska – przewodniczącyKomitetu
Gen. broni (w st. spoczynku) dr FAŁKOWSKIAndrzej, Polski Przedstawiciel Wojskowy przy Komitetach Wojskowych NATO i Unii Europejskiej w Brukseli 2014-2018, Polska
Prof. dr hab. FELCHNER Andrzej, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polska
Prof. dr hab. MATUSZAKZygmunt, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polska
Prof. dr hab. GLEN Andrzej, UniwersytetPrzyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Polska
Prof. dr hab. KITLERWaldemar, AkademiaSztukiWojennej w Warszawie, Polska
Prof. dr hab. KOPCZEWSKI Marian, AkademiaWojskLądowychim. TadeuszaKościuszki we Wrocławiu, Polska
Prof. dr hab. KOZUB Marian, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polska
Prof. dr hab. MARSZAŁEKMaciej, AkademiaSztukiWojennej w Warszawie, Polska
Prof. dr hab. POSOBIEC Jan, PaństwowaWyższaSzkołaZawodowa w Kaliszu, Polska
Prof. dr hab. SADIYEVSanan, Wyższa Szkoła Wojenna w Baku, Azerbejdżan
Prof. dr hab. WRZOSEK Marek, AkademiaSztukiWojennej w Warszawie, Polska
Prof. dr hab. VASILESCU Cezar, Narodowy Uniwersytet Obrony im. Karola I wBukareszcie, Rumunia

Dr hab.BEREKTamás, Narodowy Uniwersytet Służby Publicznej w Budapeszcie, Węgry
Dr hab.CHOJNOWSKI Lech, prof. AP, AkademiaPomorska wSłupsku, Polska
Dr hab.CZUPRYŃSKI Andrzej, prof. UHP,UniwersytetPrzyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Polska
Dr hab. DANILUK Piotr, prof. AWL,AkademiaWojskLądowychim. TadeuszaKościuszki we Wrocławiu, Polska
Dr hab. GajauskaiteIeva, Litewska Akademia Wojskowa im. gen. JonasaŽemaitisa w Wilnie, Litwa
Dr hab. GAWLICZEKPiotr, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska
Drhab.GIERSZEWSKIJanusz, prof. WSBPI, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego APEIRON w Krakowie, Polska
Dr hab. HUBJuraj, prof. Uniwersytetu Obrony w Brnie, Czechy
Dr hab.KRAVCOV Alexander, PolitechnikaCzeska w Pradze, Czechy
Dr hab.MINKINAMirosław, prof. UHP, UniwersytetPrzyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Polska
Dr hab.PANEK Bogdan, prof. SAN, SpołecznaAkademiaNauk w Łodzi, Polska
Dr hab.PIWOWARSKIJuliusz,prof. WSBPI, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego APEIRONwKrakowie, Polska
Dr hab.PROCHWICZ Jerzy, prof. UJK, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polska
Dr hab. SABAK Zbigniew, prof. PSW, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej
Podlaskiej,Polska
Dr hab. SILHAN Vladimir, Ministerstwo Obrony Republiki Czeskiej, Czechy
Dr hab. STĘPNICKA Nina, prof. UJK, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polska
Dr hab. TOKARVolodymyr, KijowskiNarodowyUniwersytetEkonomiczny w Kijowie, Ukraina
Dr hab.TÜNDE Anna Kovács, Uniwersytet Óbuda w Budapeszcie, Węgry
Dr hab.URBANEK Andrzej, prof. AP, AkademiaPomorska wSłupsku, Polska
Dr hab. WILK Zofia, prof. SAN, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi, Polska
Dr hab. YOUNG Thomas-Durell, Wyższa Szkoła Marynarki Wojennej wMonterey,
Stany Zjednoczone
Dr hab. ZYCH Jan, prof. UJK, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polska

DrKOZIOŁ Jerzy, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polska
DrLUTOSTAŃSKIMarian, PolskieTowarzystwoNauk o Bezpieczeństwie wSiedlcach, Polska
DrSZKURŁAT Izabela, AkademiaPomorska w Słupsku, Polska

Komitet organizacyjny:
DrROGOZIŃSKAAgnieszka, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach– przewodniczącaKomitetu
Dr hab. BANASIKMirosław, prof. UJK, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach–wiceprzewodniczącyKomitetu

Referaty i materiały pokonferencyjne:
1. Czas prezentacji referatu nie powinien przekraczać 15 minut.
2. Zasady redagowania tekstów zostały zamieszczone na stronie internetowej konferencji: www.konferencjabezpieczenstwo.ujk.edu.pl
3. Za wygłoszenie referatów oraz za ich druk autorzy nie otrzymują wynagrodzenia.
4. Warunkiem zamieszczenia tekstu jest jego pozytywna recenzja.
5. Publikacja pokonferencyjna będzie wydana w języku polskim i angielskim oraz będzie posiadała międzynarodowy numer ISBN.

Rejestracja odbywa się poprzez stronę internetową Konferencji: www.konferencjabezpieczenstwo.ujk.edu.pl, zakładka: “rejestracja”.Ostateczny termin rejestracji uczestników upływa 30 marca 2019.

Zakwaterowanie:
1. Koszty podróży i noclegów ponoszą Uczestnicy konferencji.
2. Uczestnicy konferencji na własną rękę dokonują rezerwacji i opłat za zakwaterowanie.
3. Konferencja odbywać się będzie w Mercury Hotel, w którym organizatorzy rekomendują nocleg (http://www.mercure-piotrkow-trybunalski-vestil.com).
4. Uczestnikom konferencji zainteresowanym zakwaterowaniem w hotelu Mercury przysługuje cena promocyjna noclegu w wysokości 215 PLN w pokoju jednoosobowym ze śniadaniem i 118 PLN w pokoju dwuosobowym ze śniadaniem na hasło: „Bezpieczeństwo”.
5. Wykaz innych dostępnych hoteli znajduje się poniżej:
Metropoli Spa (http://metropolispa.pl)
Hotel Agat (http://www.hotelagat.pl)
Hotel Staromiejski (http://www.hotelstaromiejski.com.pl)
Hotel Altamira (http://www.hotel-altamira.pl)
Best Western Hotel Trybunalski (https://www.bestwesterntrybunalski.pl)

Opłaty konferencyjne:
1. Uczestnictwo z wygłoszeniem referatu i publikacją artykułu bądź sama publikacja (bez referatu)
– 400 pln.Opłata ta obejmuje: 1)Czynny udział w Konferencjiz prezentacją referatu;
2)Publikację książkową-monografię, którą otrzymają wszyscy Autorzy przesłanych tekstów;
3) Materiały konferencyjne; 4) Zaświadczenie o czynnym uczestnictwie w konferencji;
5)Poczęstunek w przerwach, obiad w dniu 23 maja 2019 r.
2. Uczestnictwo bez wygłoszenia referatu i publikacji tekstu – 300 pln.
Opłata taobejmuje: 1) Udział w Konferencji; 2) Materiały konferencyjne, 3)Poczęstunek w przerwach, obiad w dniu 23 maja 2019 r., uroczystą kolację.
3. Publikacja bez udziału w konferencji –200pln.
W przypadku rezygnacji z udziału w Konferencji nie przewiduje się możliwości zwrotu dokonanej opłaty.

Rachunek w PLN:
SZCZEGÓŁY PRZELEWU:
TYTUŁ: KONFERENCJA(50)_NAZWISKO UCZESTNIKA
Nr rachunku bankowego: Millenium Bank 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Filia w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Słowackiego 114/118 97-300 Piotrków Trybunalski.

Terminarz:
1. do 30marca2019– ostateczny termin rejestracji uczestników.
2. do 15kwietnia2019– dokonanie opłaty konferencyjnej.
3. do 15 maja 2019 – ostateczne przesyłanie tekstów artykułów pokonferencyjnych wraz z oświadczeniem na e-mail:konferencjabezpieczenstwo@ujk.edu.pl
4. 23-24 maja 2019 –Międzynarodowa Konferencja Naukowa w Piotrkowie Trybunalskim.

Kontakt:
Adres:Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Filia w Piotrkowie Trybunalskim
Katedra Bezpieczeństwa Narodowego
97-300 Piotrków Trybunalski
ul. Słowackiego 114/118
E-mail: konferencjabezpieczenstwo@ujk.edu.pl
Strona internetowa: www.konferencjabezpieczenstwo.ujk.edu.pl
Telefon: +48 793 396 746 dr hab. Mirosław Banasik, prof. UJK
+48 697 947 323 dr Agnieszka Rogozińska