Najnowsze rozwiązania technologiczne badaczy z Doliny Krzemowej wkraczają w nasze życie codzienne, ale także włączane są do praktyki psychologicznej: procesu diagnozowania, edukacji czy terapii. Stwarzają w ten sposób nowe oczekiwania i wyzwania praktykom i badaczom rozwoju.

Od dwóch dekad psychologowie dyskutują nad tym, jak wirtualna rzeczywistość wpływa na rozwój różnych sfer funkcjonowania człowieka (emocjonalnej, społecznej, uczenia się etc.) i czy czasy obcowania z maszynami nie wymagają nowego spojrzenia a być może weryfikacji pojęć psychologii rozwoju, jak na przykład przywiązanie, socjalizacja? Toczą się także debaty dotyczące tego, jak digitalizacja modyfikuje warunki rozwoju (np. podział życia ludzkiego na okresy rozwojowe) i w jakim stopniu nowe technologie są szansą na lepszy rozwój, a w jakim niosą zagrożenia dla jego przebiegu.

Wymagania stawiane nauce powodują też zmiany w sposobie jej uprawiania. Doskonalenie metod i technik badawczych w gromadzeniu danych oraz statystyk przy ich analizie, umacnia wprawdzie rzetelność uzyskanych wyników, ale promuje „mikrokoncepcje teoretyczne” w miejsce wielkich ogólnych teorii. Rodzi to pytanie o rolę teorii w relacji do metody w dziedzinie psychologii rozwoju, w której to subdyscyplinie teoria miała szczególne znaczenie.

Wielu psychologów rozwoju doświadcza rozdźwięku pomiędzy tradycją i nowoczesnością. Dlatego kwestie dotyczące możliwości godzenia tych perspektyw w postrzeganiu rozwoju uczyniliśmy tematem przewodnim tegorocznej konferencji. Zapraszamy na nią psychologów, pedagogów, socjologów i przedstawicieli innych dyscyplin zajmujących się badaniami nad rozwojem człowieka w każdym wieku. Liczymy na to, iż oprócz sesji tematycznych i sympozjów, zorganizowana w panelach dyskusyjnych debata, zrodzi nowe pomysły badawcze oraz umożliwi to, by na nowo spojrzenie na tradycyjnie rozumiane zjawiska.

Proponujemy następujące obszary tematyczne:

Duchowość-Umysł-Digitalizacja w psychologii rozwoju
Nowe perspektywy dla badania rozwoju poznawczego
Emocje i relacje interpersonalne w świecie realnym i w sieci
Socjalizacja, rozwój społeczny w świecie realnym i w sieci
Tożsamość i jej nowe wymiary
Procesy uczenia się i cyfrowy świat dziecka
Nowe wyzwania w wychowaniu – doradztwo psychologiczne w sieci (np. blogi)
Terapia i psychoterapia dziecka i osoby dorosłej – tradycyjne podejścia vs nowe technologie
Starość wobec wyzwań nowoczesności – zagrożenie wykluczenia czy szansa na nową jakość życia
Oblicza rodziny wobec nowych społecznych wyzwań
Punktualności i niepunktualności podejmowania zadań rozwojowych
Szanse i bariery dla uprawiania nauki i badań w psychologii rozwoju