XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa
„BEZPIECZEŃSTWO – WIELORAKIE PERSPEKTYWY”
Bezpieczeństwo – Migracje – Patriotyzm

7-9 listopada 2018 r.,
​Zakopane, HOTEL PRL

Tematem tegorocznej konferencji w ramach cyklu: Bezpieczeństwo – wielorakie perspektywy będą zagadnienia bezpieczeństwa w kontekście procesów migracyjnych, których doświadcza Europa, w tym Polska w ostatnich latach,
​a także postaw obywatelskich i patriotycznych, jakie pojawiły się w przestrzeni publicznej zarówno w wymiarze narodowym, jak i ponadnarodowym w perspektywie wieku.
Badania nad bezpieczeństwem
Nowe nurty w badaniach nad bezpieczeństwem.
Interdyscyplinarny charakter nauk o bezpieczeństwie.
Kształcenie w specjalności nauki o bezpieczeństwie.

Migracje jako wyzwanie XXI wieku dla Europy i Polski
Procesy migracyjne – pojęcie, rozmiar, przyczyny i skutki.
Wpływ migracji na bezpieczeństwo w ujęciu makro i mikro regionów.
Postawa społeczeństw europejskich w obliczu migracji.

Patriotyzm wczoraj i dziś – postawy patriotyczne Polaków w 100-lecie odzyskania niepodległości.
Charakterystyka postaw patriotycznych Polaków w XX i XXI wieku – podobieństwa i różnice.
Polskie drogi do niepodległości – analiza studium przypadków.
Młodzież wobec patriotyzmu – postawy pro czy anty patriotyczne.