24 stycznia 2018 roku mamy zaszczyt zaprosić przedstawicieli świata nauki na międzynarodową interdyscyplinarną konferencję naukową, podczas trwania której, będzie podjęta refleksja nad wartościami w europejskich systemach edukacyjnych.

Pytanie o wartości jest pytaniem o to, do czego dążymy, co i jak robimy, jak powinniśmy postępować. Innymi słowy jest to pytanie o drogowskaz, który pomoże w odnajdywaniu własnej drogi życia. W literaturze przedmiotu odnajdujemy odniesienie do wartości w ujęciu różnorodnych perspektyw. Wydarzenie, na które gorąco zapraszamy przedstawicieli świata nauki, ale również praktyków i przedstawicieli organizacji rządowych będzie okazją do podjęcia dyskusji nad pojęciem wartości w europejskich systemach edukacyjnych.

Celem konferencji jest analiza porównawcza systemów Edukacyjnych w Europie zawierająca się w kulturoznawczym podejściu perspektywy humanistycznej, odnoszącej się do tego jakie wartości preferują różne kultury oraz jak te wartości wpływają na ich (kultur) rozwój. Podejmowana w ramach konferencji analiza modeli kształcenia aksjologicznego plasuje się w perspektywie epistemologicznej, czyli sposobach w jakie poznajemy wartości, przeżywamy, uzasadniamy ich istnienie, porządkujemy dokonując ich hierarchizacji.

Podejmiemy rozważania nad wartościami w płaszczyźnie psychologicznej, pytając o sposoby badania postaw wobec wartości lub przekonań odnoszących się do nich, również sposobu przeżywania wartości, uświadamiania ich sobie, związków wartości z osobowością, zachowaniami i postawami ludzi poprzez analizę modeli kształcenia aksjologicznego oraz badanie funkcji wartości w edukacji europejskiej. Rozważania nad światem wartości kierują nas również ku analizie współczesnych kierunków badań i trendów edukacyjnych.

Proponowana konferencja będzie zatem okazją do przedstawienia obszarów Państwa zainteresowań́ i działalności naukowo-badawczej, podzielenia się̨ rezultatami własnych badań, prowadzonych analiz i syntetycznych ujęć́ na temat wartości w różnych kontekstach i perspektywach: ontologicznej, semiotycznej, epistemologicznej i humanistycznej. Ideą przewodnią naszego spotkania jest bowiem pytanie o to, jak projektować wspólną politykę edukacyjną w zakresie wychowania do wartości?

Dyskusję planujemy podjąć w następujących panelach:
 Wartości w edukacji
 Wartości w rozwoju dziecka ( albo może w wychowaniu???)
 Wartości w rodzinie
 Wartości w życiu społecznym

Koszt konferencji: 400 zł; Koszt dla doktorantów 350 zł.

Opłata konferencyjna obejmuje: materiały konferencyjne, obiad w dniu konferencji. NIE OBEJMUJE NATOMIAST KOSZTÓW DOJAZDU. Osoby biorące czynny udział w konferencji, po przejściu pozytywnej recenzji, mogą nieodpłatnie opublikować swój artykuł naukowy w recenzowanej monografii pokonferencyjnej.