Głównym celem konferencji jest wymiana myśli, poglądów oraz doświadczeń naukowych i zawodowych, wskazujących na determinanty rozwoju zrównoważonego z perspektywy regionalnej, krajowej i międzynarodowej. Podczas konferencji analizie poddany zostanie proces rozwoju zrównoważonego w aspekcie ekonomicznym, środowiskowym i społecznym, przyjmując różne perspektywy badawcze – lokalną, regionalną, krajową i międzynarodową, ze szczególnym uwzględnieniem szans i zagrożeń zrównoważonego rozwoju na obszarach wiejskich oraz wyzwań gospodarki opartej na wiedzy.

TEMATYKA KONFERENCJI

Proponujemy dyskusję wokół następujących problemów:

Rozwój zrównoważony w regionie, w Polsce i w Unii Europejskiej – przepływy i współzależności

Polityki Unii Europejskiej na rzecz rozwoju zrównoważonego – efekty i perspektywy

Rozwój gospodarczy a zasoby środowiskowe na obszarach wiejskich

Kształtowanie się nowoczesnego rynku pracy i kapitału ludzkiego

Ekonomika edukacji

MŚP a rozwój zrównoważony regionów w Polsce i w UE

Zrównoważony rozwój samorządowych przestrzeni regionalnych

Paradygmat zrównoważonego rozwoju i jego ewolucja.