Data konferencji: 12 kwietnia 2019 r.
Informacje: https://konferencje.pw.plock.pl/index.php/KNES/WPRG2019/index
Cel Konferencji: wymiana poglądów, doświadczeń i wyników badań na temat wyzwań i perspektyw finansów oraz zachęcenie do twórczej dyskusji i wdrażania nowych badań dotyczących kreatywnego i aktywnego zarządzania przyszłością.

Konferencja przeznaczona jest zarówno dla studentów z kół naukowych, doktorantów, jak i pracowników naukowych, którzy prowadzą badania w zakresie nauk ekonomicznych i społecznych. Konfrontacja jest idealną sposobnością do konfrontacji teorii z praktyką biznesu. Dla studentów konferencja stanowi okazję do pogłębienia wiedzy zdobytej podczas studiów oraz nawiązania współpracy naukowej z kołami naukowymi z innych ośrodków akademickich.
Zakres tematyczny Konferencji obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

skuteczne zarządzanie w biznesie,
wpływ innowacji na konkurencyjność przedsiębiorstw,
zmiany w zachowaniach konsumentów wyzwaniem dla przedsiębiorców,
gospodarka finansowa współczesnych organizacji,
problemy ekologiczne rozwoju społeczno-gospodarczego
znaczenie podmiotów ekonomii społecznej w gospodarce rynkowej
Zgłoszenia: marlena.piekut@pw.edu.pl i katarzyna.osiecka@pw.edu.pl