Ogólnopolska konferencja naukowa “Społeczność międzynarodowa w obliczu zmian klimatu – wokół COP24”, organizowana przez Koło Euroatlantyckie Uniwersytetu Warszawskiego

Inspiracja
W 2015 roku na szczycie klimatycznym w Paryżu przyjęto pierwsze w historii porozumienie, które po osiągnięciu wymaganej liczby ratyfikacji zobowiązuje niemal wszystkie państwa świata do podjęcia działań niezbędnych do ograniczenia zmian klimatu. Strony porozumienia zgodnie uznały, że globalne ocieplenie jest wyzwaniem międzynarodowym, które wymaga wzmożonej współpracy państw i zobowiązały się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w celu zmniejszenia wzrostu temperatury na Ziemi do poziomu nieprzekraczającego 2 stopni Celsjusza. 24. sesja Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (#COP24) wraz z 14. sesją Spotkania Stron Protokołu z Kioto (CMP 14), organizowana przez Ministerstwo Środowiska, która przyciągnie do Katowic decydentów i dyplomatów z całego świata, ma w założeniu doprowadzić do przyjęcia pakietu wprowadzającego w pełni porozumienie paryskie.
Szczególną wagę do międzynarodowej ochrony środowiska przywiązuje Unia Europejska, która była orędownikiem przyjęcia porozumienia paryskiego i przoduje w tworzeniu regulacji dotyczących polityki klimatycznej.
W Polsce od lat ścierają się liczne koncepcje bezpieczeństwa energetycznego państwa oraz różne koncepcje spełniania unijnych i międzynarodowych regulacji dotyczących ochrony klimatu.

Szczegóły dotyczące konferencji:
Konferencja ma w zamierzeniu stanowić płaszczyznę do akademickiej debaty o międzynarodowej polityce klimatycznej i energetycznej. Wydarzenie przewidywane jest na cały dzień i będzie oparte na przedstawionych poniżej 3 obszarach tematycznych, wokół których wygłoszonych zostanie około 20 prac naukowych przygotowanych przez referentów z różnych uniwersytetów z całej Polski. Szczegółowy program konferencji uzależniony jest od nadesłanych zgłoszeń i zostanie opublikowany na dwa tygodnie przed wydarzeniem.

Czynny udział akademików, którzy wygłoszą swoje wystąpienia, wiąże się z uiszczeniem stosownej opłaty konferencyjnej w wysokości 80 złotych. Dane do przelewu zostaną podane drogą mailową po ewentualnym zakwalifikowaniu referenta do czynnego udziału
w konferencji.
Uczestnictwo bierne jest bezpłatne i podlega rejestracji poprzez następujący formularz: https://goo.gl/forms/XERGl54IDYdFD3ME2.
Zgłoszenie chęci uczestnictwa czynnego następuje poprzez wysłanie abstraktu wraz z załączoną bibliografią na adres: konferencja@euroatlantyckie.pl.

Abstrakt powinien zawierać tezę i słowa kluczowe tekstu wystąpienia. Powinien liczyć od 1000 do 1500 znaków. Wymogi dotyczące tekstu:
• czcionka: Times New Roman, rozmiar 12;
• zwroty obcojęzyczne pisane kursywą;
• interlinia 1,5;
• marginesy standardowe (górne, dolne, lewy i prawy: 2,5 cm).
Tekst należy zapisać w formacie programu Microsoft Word (.doc/.docx) lub Adobe Reader (.pdf).
Na abstrakcie należy również umieścić imię, nazwisko oraz afiliację (uczelnię) Autora.
Zastrzegamy sobie prawo do selekcji abstraktów.
Abstrakty niespełniające powyższych wymagań będą odrzucane.

Czas jednego wystąpienia wynosi 15 minut.
Zgłoszenia tematów wraz z abstraktem, bibliografią i afiliacją należy przesyłać do 11 listopada.
Wyniki zostaną rozesłane 15 listopada.

PROPOZYCJE TEMATÓW, KTÓRYCH DOTYCZYĆ BĘDĄ REFERATY
Proponujemy następujące tematy referatów oraz związane z tymi zagadnieniami tematy pokrewne:

1. Międzynarodowa polityka klimatyczna:
>> Ekologizm – podstawy filozoficzne, rozwój doktryny, ruch polityczny
>> Zmiany czynników wpływających na ocieplenie klimatu – dziedzictwo rewolucji przemysłowej/ czynniki wpływające na zmianę klimatu w XX i XXI w.
>> Geneza i znaczenie ramowej konwencji klimatycznej Narodów Zjednoczonych
z 1992 r.
>> Protokół z Kioto
>> Geneza i znaczenie raportu Sterna
>> Kulisy przyjęcia porozumienia paryskiego, jego postanowienia oraz implementacja
>> Rola i przyszłość porozumienia paryskiego bez Stanów Zjednoczonych Ameryki
>> Stanowisko głównych emitentów gazów cieplarnianych wobec porozumienia paryskiego (Chiny, Stany Zjednoczone, Indie)
>> Działania poszczególnych państw oraz organizacji międzynarodowych na rzecz ograniczania emisji gazów cieplarnianych (case studies)
>> Rola aktorów transnarodowych w przeciwdziałaniu zmianom klimatu i ochronie środowiska (Greenpeace, WWF)
>> Konsekwencje zmian klimatycznych: potencjalne konflikty o surowce, katastrofy humanitarne, migracje
>> Ekologiczny neoimperializm? Stanowisko państw rozwijających się wobec zmian klimatu
>> Wpływ zmian klimatycznych na obszar Arktyki i Antarktyki – szanse i zagrożenia
>> Podejścia teoretyczne wobec zagadnienia zmian klimatu – realizm, liberalizm, konstruktywizm.

2. Stanowisko Unii Europejskiej wobec przeciwdziałania zmianom klimatu:
>> Prawodawstwo Unii Europejskiej w walce z emisją gazów cieplarnianych a przyszłość węgla jako podstawy energetyki.
>> Europejski system handlu uprawnieniami do emisji
>> Dywersyfikacja dostaw surowców przez Polskę oraz Unię Europejską
>> Europejska współpraca w zakresie bezpieczeństwa energetycznego
>> Solidarność energetyczna – szanse i wyzwania stojące przed Unią Europejską
>> Nord Stream 2 w kontekście ekologicznym: prawnomiędzynarodowe perspektywy ograniczania rozbudowy gazociągu, implikacje środowiskowe

3. Bezpieczeństwo energetyczne i polityka klimatyczna Polski:
>> Bezpieczeństwo energetyczne Polski
>> Polska atomowa czy Polska wiatrowa – alternatywy dla bezpieczeństwa energetycznego Polski opartego na węglu
>> Niedobór energii elektrycznej w okresie letnim jako przykład zagrożenia bezpieczeństwa energetycznego
>> Niedobór wody jako przykład zagrożenia bezpieczeństwa energetycznego
>> Bezpieczeństwo energetyczne Polski a koncepcja hubu energetycznego Europy
>> Problem odpadów – segregacja, recykling, składowanie
>> Historia ruchu ekologicznego w Polsce

W razie pytań prosimy o kontakt drogą mailową: konferencja@euroatlantyckie.pl

Termin konferencji: 30.11.2018 r., godz. 10:00
Miejsce: sala 303, Gmach Audytoryjny – Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa

Adres internetowy do strony wydarzenia: https://www.facebook.com/events/2300289836867618/?active_tab=about