Już od ponad 20 lat Zakład Współczesnego Języka Polskiego UŁ ma zaszczyt gościć w Łodzi — na cyklicznie organizowanych konferencjach naukowych poświęconych różnym zjawiskom współczesnej polszczyzny — wybitnych językoznawców, humanistów, badaczy komunikacji medialnej. Również i w tym roku zaproszenie na konferencję „SŁOWO: struktura — znaczenie — kontekst” kierujemy tak do językoznawców, jak i literaturoznawców, kulturoznawców, filozofów, etyków, medioznawców, komunikologów. Przedmiotem refleksji naukowej tegorocznego spotkania chcielibyśmy bowiem uczynić SŁOWO rozumiane nie tylko jako wyraz, leksem, czyli znak językowy przedmiotu myśli, lecz także jako mówienie, mowę, wypowiadanie się, ustne lub pisemne.
Proponujemy szerokie spojrzenie na SŁOWO jako jednostkę systemu języka, tekstu oraz dyskursu. Interesują nas różne ujęcia słów (wyrazów, leksemów): strukturalne, semantyczne, leksykograficzne, normatywne, pragmatyczne, kognitywne, komunikacyjne, tekstologiczne, dyskursowe, synchroniczne, diachroniczne, kontrastywne. Ciekawi jesteśmy wyników badań zarówno nad leksyką najnowszą, jak i dawną, a także nad słowami, które — zapomniane — odżywają w języku młodych użytkowników polszczyzny.
Zachęcamy do tego, by w polu obserwacji badawczych umieścić również ważne społecznie zagadnienia z zakresu aksjologii lingwistycznej i etyki słowa. Zapraszamy więc także do podjęcia refleksji nad słowami, które są dobre lub złe, wielkie, piękne i ważne lub przeciwnie — banalne i puste; uroczyste i wyszukane, płomienne i wieszcze; cierpkie i gorzkie; twarde, trudne, gniewne, zuchwałe…
Wyrażamy nadzieję, że przyjmą Państwo nasze zaproszenie z zainteresowaniem i zechcą włączyć się do dyskusji naukowej nad wartością słowa, jego strukturą, znaczeniem i oddziaływaniem społecznym.

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń do udziału w konferencji do 31 marca 2019 roku w formie elektronicznej pod adresem: slowo.2019.zwjp@gmail.com.

Opłata konferencyjna wynosi 400 zł i obejmuje koszty wydania recenzowanej publikacji, materiałów konferencyjnych, a także przerw kawowych i uroczystej kolacji w dniu 21 maja 2019 r. Organizatorzy nie pokrywają kosztów noclegów i wyżywienia.
Opłatę konferencyjną prosimy przesłać do 15 kwietnia 2019 roku (nr konta: BANK PEKAO S.A. II O/ŁÓDŹ 96 1240 3028 1111 0010 2943 1767).
Strona konferencji: http://filolog.uni.lodz.pl/kwjp/?page_id=1694