A Payment Gateway must be set up before any payments will be processed.

Membership Level change

You have selected the Pro membership level.

  • Przypi?cie konferencji na górze strony przez 3 dni i wyró?nienie specjaln? kolorystyk?, dzi?ki której nikt jej nie przeoczy,
  • dost?p do zaawansowanego kreatora konferencji, dzi?ki któremu twoja konferencja b?dzie wygl?da?a doskonale pod wzgl?dem wizualnym oraz zawiera?a zdj?cia, logotypy, map? oraz wszelkie niezb?dne informacje,
  • mo?liwo?? przypisania konferencji do wi?kszej ilo?ci dziedzin,
  • poprawa b??dów j?zykowych oraz prezentacji tre?ci konferencji przez nasz zespó?,
  • konfiguracja konferencji pod wzgl?dem SEO dla lepszych wyników jej wyszukiwania,
  • publikacja konferencji wraz ze zdj?ciem w naszych social mediach,
  • uwzgl?dnienie twojej konferencji w naszych newsletterach,
  • pierwsze?stwo nad zwyk?ymi konferencjami – twoje wydarzenie zostanie opublikowane w ci?gu 24h od daty otrzymania wp?aty i przes?ania konferencji po przez formularz, zwyk?e konferencje pojawiaj? si? na stronie od 2 do 5 dni roboczych.

The price for membership is PLN 25.00 now.


Account Information Already have an account? Log in here

LEAVE THIS BLANK

Billing Address


Payment Information We Accept Visa, Mastercard, American Express and Discover

/
(what's this?)