W ESEJU POLITYKA CZASÓW NOWOCZESNYCHHAYDENA WHITE’A CZYTAMY, ŻE TO NARRACJA JEST modelem dyskursywnym najlepiej przedstawiającym dynamikę relacji między polityką a historią, a z kolei owa relacja ma charakter czysto wyobrażeniowy. Czym jest wyobrażeniowość historii? Czy Biografia Londynu Petera Ackroyda jest modelem wyobrażeniowym brytyjskiej metropolii w równym stopniu, co Czarny Anioł Miki Waltariego – Konstantynopola? Czy da się zestawić wyobrażeniowość milieu Świętego Cesarstwa Rzymskiego ze Srebrnych orłów Teodora Parnickiego z topiką prowansalską w Pieśni dla Arbonne Guya Gavriela Kaya – a twórczość obydwu pisarzy z wyobrażeniami współczesnej historiografii na temat konfliktów geopolitycznych XX wieku? Kiedy narracja historyczna przestaje być zaś opowieścią o przeszłości, stając się w zamian narzędziem do „zdobywania ludzkich serc i umysłów”, jak ujął to White? Jak wreszcie w tym krajobrazie sytuowałyby się fikcje kontrfaktyczne i allohistorie, fantazje o miejscach niebyłych, a jednak w jakiś sposób zako-rzeniających się w odbiorczej wyobraźni dzięki odwołaniom do mitów oraz kulturowych archetypów? Pytania te, otwierające szerokie spectrum dyskusji, legły u podstaw konferencji naukowej Poetyki pisarstwa historycznego, kierowanej do wszystkich przedstawicieli nauk humanistycznych – od historyków przez teoretyków literatury po filozofów i medioznawców – zainteresowanych sposobami zapośredniczania narracji historycznej w tekstach kultury. W obrębie bardziej szczegółowych pól możliwej refleksji znajdowałyby się ponadto:
☞ Nowy Historyzm i postmodernistyczne narracje o historii;
☞ historie alternatywne, narracje kontrfaktyczne, allohistorie;
☞ kolonializm i postkolonializm w historiografii;
☞ obiektywizm historyczny i krytyka obiektywizmu;
☞ historia naturalna;
☞ historie zapośredniczone medialnie: literatura, reportaż, dokument, film, serial, gra komputerowa, komiks, teatr, opera, muzyka, sztuki plastyczne;
☞ subwersywne narracje historyczne, kobieca historia i herstory;
☞ historia życia codziennego (historia ubioru, historie miast, historie klas społecznych, historia zbrodni);
☞ historia i mit, krytyka archetypowa;
☞ ciało i historia, historie seksualności;
☞ kroniki, historiografie;
☞ proza historyczna i literatura faktu;
☞ czasopiśmiennictwo historyczne, historia prasy;
☞ rekonstrukcje historyczne i odgrywanie historii;
☞ artystyczne interpretacje historii i przekazów historycznych;
☞ narracje wojenne i rewolucyjne;
☞ historia i prehistoria religii;
☞ historia w kulturze i kulturze popularnej.
Ostateczny termin nadsyłania abstraktów proponowanych wystąpień konferencyjnych na adres narracje.historyczne@gmail.com mija 25 października 2018 roku. Na podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf), zatytułowany wg schematu „Imię Nazwisko, Tytuł referatu” i zawierający: abstrakt (max. 600 słów); notę biograficzną (max. 80 słów), zawierającą aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy, numer telefonu oraz korespondencyjny email.
Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 350 PLN. Organizatorzy przewidują publikację pokonferencyjną w formie recenzowanej monografii lub numerów monograficznych czasopismach naukowych, które zdecydują się na współpracę z komitetem organizacyjnym (w zależności od liczby artykułów zgłoszonych do recenzji po konferencji).
Szczegółowe informacje na temat konferencji aktualizowane będą na stronie internetowej: poetykipisarstwahistorycznego.wordpress.com