• Organizator konferencji: Wydział Humanistyczny AGH i Ośrodek Badawczy Facta Ficta w Krakowie

 • List wpisuje się w szeroką tradycję ars epistolandi, zakorzenioną w kulturze od starożytności i do dziś żywo obecną, a równocześnie wymyka się wszelkim sztywnym klasyfikacjom ze względu na różnorodność form i funkcji, a także na rolę, jaką pełni w portretowaniu autora oraz adresata. Jego treść, obejmująca zarówno informacje przekazywane bezpośrednio przez podmiot, jak i ukryte w „warstwie głębokiej” tekstu, każdorazowo stanowią dla interpretatora wielkie wyzwanie ze względu na komunikacyjną złożoność przekazu jako wypowiedzi podmiotowej oraz na jego szeroki kontekst przedmiotowy (historyczno-społeczny, biograficzny, genologiczny, estetyczny i intertekstualny, kształtujący recepcję osoby i dzieła, wreszcie – literacki; wyliczenie to nie wyczerpuje oczywiście możliwych pól odniesienia).
  Rozpatrywany w tym ujęciu list staje się niemal „królewską drogą” do poznania świata wewnętrznego podmiotu, lecz jednocześnie, ze względu na swą złożoność i niejedno-znaczny status, prowokuje do stawiania trudnych pytań (o naturę listu, o możliwości, a także o granice jego rozumienia i poznawania czy też metody badawcze) oraz do roz-strzygania niełatwych dylematów (chociażby natury etycznej). Organizatorów konferencji interesować będą stąd przede wszystkim (ale niewyłącznie)następujące tematy badawcze:
  • metodologie badań epistolograficznych;
  • epistolografia cyfrowa (emaile, smsy, komunikatory, blogi, vlogi etc.);
  • recepcja Teorii listu Stefanii Skwarczyńskiej (kategorie i podziały z perspektywy współczesnej);
  • nowe ujęcia epistolografii (list jako materiał badawczy dla literaturoznawcy, hi-storyka, psychologa, pedagoga, socjologa, kulturoznawcy etc.);
  • sztuka pisania listów;
  • powieści w listach (np. Listy perskie, Nowa Heloiza,Niebezpieczne związkiczy Dracula);
  • fikcyjna epistolografia;
  • analizy i interpretacje pojedynczych listów lub bloków korespondencyjnych;
  • kultura korespondencyjna w danym czasie/literaturze (konteksty społeczne, kulturowe, historyczne);
  • miejsce i rola listowników w rozwoju epistolografii;
  • paradoksy listu jako gatunku;
  • autokreacja w listach;
  • list jako obraz świata wewnętrznego i zapis egzystencji;
  • listy mówione;
  • listy otwarte;
  • listy miłosne;
  • listy więzienne i obozowe;
  • listy samobójcze, pożegnalne i ostatnie wole;
  • listy z pogróżkami, szantaże, okupy, listy seryjnych morderców (Kuba Rozpru-wacz, Zodiak etc.);
  • anonimy i donosy.

  Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres ars.epistolandi@gmail.com mija 15 maja 2018 roku. Na podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf), zatytułowany wg schematu „Imię Nazwisko, Tytuł referatu” i zawierający:
  • abstrakt (max. 600 słów);
  • notę biograficzną (max. 80 słów), zawierającą aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy
  • numer telefonu oraz korespondencyjny email.

  Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 350 zł. Organizatorzy przewidują publikację pokonferencyjną w formie recenzowanej monografii w serii „Perspektywy Ponowoczesności” lub numerów monograficznych czasopismach naukowych, które zdecydują się na współpracę z komitetem organizacyjnym (w zależności od liczby artykułów zgłoszonych do recenzji po konferencji).