List wpisuje się w szeroką tradycję ars epistolandi, zakorzenioną w kulturze od starożytności i do dziś żywo obecną, a równocześnie wymyka się wszelkim sztywnym klasyfikacjom ze względu na różnorodność form i funkcji, a także na rolę, jaką pełni w portretowaniu autora oraz adresata. Jego treść, obejmująca zarówno informacje przekazywane bezpośrednio przez podmiot, jak i ukryte w „warstwie głębokiej” tekstu, każdorazowo stanowią dla interpretatora wielkie wyzwanie ze względu na komunikacyjną złożoność przekazu jako wypowiedzi podmiotowej oraz na jego szeroki kontekst przedmiotowy (historyczno-społeczny, biograficzny, genologiczny, estetyczny i intertekstualny, kształtujący recepcję osoby i dzieła, wreszcie – literacki; wyliczenie to nie wyczerpuje oczywiście możliwych pól odniesienia).
Rozpatrywany w tym ujęciu list staje się niemal „królewską drogą” do poznania świata wewnętrznego podmiotu, lecz jednocześnie, ze względu na swą złożoność i niejedno-znaczny status, prowokuje do stawiania trudnych pytań (o naturę listu, o możliwości, a także o granice jego rozumienia i poznawania czy też metody badawcze) oraz do roz-strzygania niełatwych dylematów (chociażby natury etycznej). Organizatorów konferencji interesować będą stąd przede wszystkim (ale niewyłącznie)następujące tematy badawcze:
• metodologie badań epistolograficznych;
• epistolografia cyfrowa (emaile, smsy, komunikatory, blogi, vlogi etc.);
• recepcja Teorii listu Stefanii Skwarczyńskiej (kategorie i podziały z perspektywy współczesnej);
• nowe ujęcia epistolografii (list jako materiał badawczy dla literaturoznawcy, hi-storyka, psychologa, pedagoga, socjologa, kulturoznawcy etc.);
• sztuka pisania listów;
• powieści w listach (np. Listy perskie, Nowa Heloiza,Niebezpieczne związkiczy Dracula);
• fikcyjna epistolografia;
• analizy i interpretacje pojedynczych listów lub bloków korespondencyjnych;
• kultura korespondencyjna w danym czasie/literaturze (konteksty społeczne, kulturowe, historyczne);
• miejsce i rola listowników w rozwoju epistolografii;
• paradoksy listu jako gatunku;
• autokreacja w listach;
• list jako obraz świata wewnętrznego i zapis egzystencji;
• listy mówione;
• listy otwarte;
• listy miłosne;
• listy więzienne i obozowe;
• listy samobójcze, pożegnalne i ostatnie wole;
• listy z pogróżkami, szantaże, okupy, listy seryjnych morderców (Kuba Rozpru-wacz, Zodiak etc.);
• anonimy i donosy.

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres ars.epistolandi@gmail.com mija 15 maja 2018 roku. Na podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf), zatytułowany wg schematu „Imię Nazwisko, Tytuł referatu” i zawierający:
• abstrakt (max. 600 słów);
• notę biograficzną (max. 80 słów), zawierającą aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy
• numer telefonu oraz korespondencyjny email.

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 350 zł. Organizatorzy przewidują publikację pokonferencyjną w formie recenzowanej monografii w serii „Perspektywy Ponowoczesności” lub numerów monograficznych czasopismach naukowych, które zdecydują się na współpracę z komitetem organizacyjnym (w zależności od liczby artykułów zgłoszonych do recenzji po konferencji).