Koło Naukowe Historyków Doktorantów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przy Instytucie Historii UŚ oraz Katedra Historii Uniwersytetu w Ostrawie i Katedra Historii w Banskej Bystricy zapraszają na Międzynarodową Interdyscyplinarną Konferencję Naukową “Non solum pecunia – środki płatnicze na przestrzeni dziejów” organizowaną w dniach 8-9 czerwca 2018 r. w Katowicach.

Od zarania dziejów spoiwem ludzkich społeczności pozostają relacje oparte na wymianie towarów i usług. Różnorakie formy płatności istniały na długo przed pieniądzem oraz funkcjonowały i funkcjonują nadal równolegle do gospodarki monetarnej. Całościowe ujęcie ekonomicznej, społecznej i kulturalnej roli pieniądza i innych środków płatniczych stanowi klucz do zrozumienia przeszłości i otaczającej nas rzeczywistości.
Organizatorzy konferencji pragną pochylić się nad „środkami płatniczymi” począwszy od starożytności do czasów obecnych uwzględniając możliwie jak najszerszy aspekt przedmiotu naszych rozważań. Ze względu na interdyscyplinarny charakter organizowanej konferencji zapraszamy do wzięcia w niej udziału przedstawicieli szeroko rozumianych nauk społecznych, humanistycznych ale także wszystkich, których przedmiot badań oscyluje wokół tematyki konferencji.

Zagadnienia konferencji
Uwzględniając poruszaną problematykę proponujemy Państwu następujące zagadnienia konferencyjne:

• Prawny wymiar pieniądza
• Fałszerstwa pieniądza
• Pieniądz w kulturze
• Pozamonetarne środki płatnicze
• Pieniężne i pozapieniężne sposoby płatności – przysługa, łapówka, sponsoring …
• Środki płatnicze jako nośnik ideologii propagandy
• Religia a pieniądz
• Ikonografia monet i banknotów
• Forma i wymiar “pieniędzy przyszłości”
• Fundraising przez wieki

Jesteśmy również otwarci na propozycje referatów związanych z przedmiotem konferencji, a które nie wpisują się bezpośrednio w proponowane przez nas zagadnienia.

Organizowana konferencja posiada status konferencji międzynarodowej i będzie obsługiwać języki: polski, czeski, słowacki, angielski.
Wypełniony formularz konferencyjny należy przesłać do dnia 15 kwietnia 2018 r. na adres mailowy nonsolumpecunia@gmail.com Jego wzór dostępny jest pod adresem: http://historia.us.edu.pl/files/2934/Formularz%20zg%C5%82oszeniowy%20konferencja%20ko%C5%82o%20U%C5%9A.pdf

Opłata konferencyjna wynosi 150 zł, w ramach której przewidziano obiad dla uczestników konferencji, przerwy kawowe, materiały konferencyjne, a także wydanie recenzowanej monografii „wieloautorskiej”, w której zostaną opublikowane najlepsze referaty. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru referatów do publikacji, gdzie głównym kryterium będzie pozytywna recenzja pracownika naukowego Uniwersytetu Śląskiego. Termin nadsyłania referatów do publikacji upływa z dniem 30 września 2018 r. Pozostałe koszty związane z konferencją (np. dojazd, nocleg) ponoszą uczestnicy konferencji bądź reprezentowana przez nich uczelnia wyższa. Numer rachunku bankowego oraz termin wniesienia opłaty za uczestnictwo w konferencji zostanie podany wraz z wiadomością mailową potwierdzającą zakwalifikowanie referatu do wystąpienia.