Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego, Zakład Historii Literatury Rosyjskiej IFW UŚ oraz Polskie Towarzystwo Rusycystyczne serdecznie zapraszają do udziału w
I Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej z cyklu „Lektury dramatu/teatru”
zatytułowanej “Maski wolności w dramacie i teatrze XX i XXI wieku”

Konferencja odbędzie się w dniach 17–18 września 2018 roku
w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej (CINiBA) w Katowicach
***
Konferencja ma na celu zaprezentowanie różnorodnych ugruntowanych kulturowo i filozoficznie idei wolności, do których odwołują się dramaturdzy i ludzie teatru XX i XXI wieku. Sympozjum będzie okazją do postawienia pytań o to, jak interesujący nas dramat i teatr sytuują się wobec problematyki szeroko rozumianej wolności, ze szczególnym uwzględnieniem kryzysu tożsamości, który trapi społeczeństwo ponowoczesne. Refleksja naukowa obejmować będzie zagadnienia opisujące wieloaspektowość pojęcia wolności oraz naturalnie występujące w nim antagonizmy i konflikty.
Proponujemy podjęcie następujących zagadnień: dramat/teatr jako wyraz wolności artystycznej; motywy/obrazy wolności w dramacie/teatrze, maski i przestrzenie wolności/zniewolenia w dramacie/teatrze, wolność jako problem w dramacie/teatrze (pytania o to, czym jest wolność?, wolność jako konieczność czy możliwość wyboru? (K. Jaspers, M. Heidegger, J.-P. Sartre), „wolność absurdalna” (A. Camus), „ekspresja indywidualnej wolności” (Z. Bauman), wolność a zniewolenie, formy zniewolenia i granice wolności artystycznej, „wolność do” i „wolność od” (I. Berlin), wolność (w) postaci/postać (w) wolności, wolność w języku/język wolności, poszukiwanie/przekraczanie/dramat wolności) oraz wszelkie inne propozycje badawcze dotyczące odsłon/masek wolności w dramacie/teatrze XX i XXI wieku.
Lista tematów, które można poruszyć, jest obszerna. Podajemy tylko problemy przykładowe, licząc na to, że osoby zainteresowane udziałem w naszej konferencji — literaturoznawcy i językoznawcy, teatrolodzy, kulturoznawcy, filozofowie — wzbogacą zestaw zagadnień o swoje propozycje.
Planowany czas wystąpień na obradach plenarnych — do 20 minut, w sekcjach — do 15 minut.

Języki konferencji: polski, rosyjski.

Planujemy publikację pokonferencyjną w czasopiśmie punktowanym. Komitet naukowy zastrzega sobie prawo wyboru tekstów do planowanej publikacji. Artykuły będą opublikowane po uzyskaniu pozytywnej recenzji wydawniczej.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z abstraktem (około 1200–1500 znaków) prosimy nadsyłać do 31 maja 2018 roku na adres: lektury_dramatu@interia.pl.
Informacja o włączeniu referatu do programu konferencji zostanie przesłana do 30 czerwca 2018 roku.
Opłata konferencyjna wynosi 400 zł (lub 100 €).
Opłaty należy dokonać po otrzymaniu informacji o przyjęciu zgłoszenia w terminie do 15 lipca 2018 roku.
Dane do przelewu:
 nr konta dla uczestników z Polski: 74 1050 1214 1000 0007 0000 7909
 nr konta dla uczestników z zagranicy: PL 74 1050 1214 1000 0007 0000 7909; SWIFT: INGBPLPW
Nazwa odbiorcy: Uniwersytet Śląski
Adres odbiorcy: ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
W tytule wpłaty należy wpisać: Maski wolnosci + imię i nazwisko uczestnika.
Faktura będzie wystawiana automatycznie na podmiot dokonujący przelewu.
Opłata konferencyjna obejmuje materiały konferencyjne, koszty publikacji, bankiet oraz przerwy kawowe i lunchowe.

Uczestnicy konferencji ponoszą koszty noclegu, przejazdu. Rezerwacja noclegów we własnym zakresie.

Wszelkie pytania do organizatorów prosimy kierować na adres: lektury_dramatu@interia.pl.
Aktualne informacje na temat konferencji dostępne są na stronie: www.ifw.us.edu.pl.

KOMITET NAUKOWY

prof. zw. dr hab. Piotr Fast (Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UŚ)
dr hab. Beata Pawletko (Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UŚ)
dr Lidia Mięsowska (Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UŚ)

KOMITET ORGANIZACYJNY
mgr Paulina Charko-Klekot
mgr Anna Tyka
mgr Paweł Łaniewski
lic. Monika Bałdyga
lic. Gabriela Kurpiel