KONTAKTY & KONTRASTY 2019
1-3 kwietnia 2019, Konin

Katedra Badań nad Językiem, Literaturą i Przekładem Wydziału Filologicznego PWSZ w Koninie zaprasza do składania abstraktów referatów, posterów i sesji tematycznych dotyczących badań nad:
kontaktami między językami, literaturą i kulturą, oraz badań z pokrewnych nauk kognitywnych, społecznych oraz nauk o komunikowaniu się.
Zapraszamy w szczególności do składania zgłoszeń w języku angielskim i polskim dotyczących proponowanych poniżej tematów.

TEMATY BADAWCZE OBEJMUJĄ (CHOĆ NIE SĄ OGRANICZONE DO):
● Konceptualizacje charakterystyczne dla danej kultury i języka, np. metafory, metonimie, modele kulturowe, ramy pojęciowe, konstrukcje gramatyczne
● Różnice międzykulturowe
● Kognitywna, kulturowa i kontrastywna perspektywa językoznawcza
● Aspekty socjolingwistyczne i aksjologiczne
● Konceptualizacje kulturowe w nauczaniu i nabywaniu drugiego języka
● Procesy tłumaczenia pisemnego i ustnego
● Psycholingwistyka konceptualizacji kulturowych
● Komunikacja międzykulturowa i dyskurs
● Konceptualizacje kulturowe w literaturze
● Tłumaczenie i interpretacja kultur w literaturze
● Międzykulturowe zróżnicowanie konceptualizacji z perspektywy komparatystycznej

Więcej informacji o konferencji znajdziesz na stronie http://www.cc.pwsz.konin.edu.pl/start-2/.