Zakład Etyki i Filozofii Społecznej Katedry Filozofii
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie zaprasza do udziału w konferencji naukowej zatytułowanej:
Kobieta w XXI wieku – między liberalizmem a konserwatyzmem

Zaproszenie do udziału w konferencji jako keynote speaker przyjęła prof. Magdalena Środa (UW)

Wybierając tytuł: “Kobieta w XXI wieku” organizatorzy konferencji zapraszają do refleksji nad przeszłością i przyszłością kobiet. Przeszłością – ta bowiem doprowadziła do konkretnego usytuowania kobiety we współczesnym społeczeństwie – przyszłością, gdyż ta wydaje się być możliwą do ukształtowania. Debatę na temat miejsca i roli społecznej współczesnej kobiety pragniemy pokazać na tle znaczących nurtów myśli politycznej: liberalizmu i konserwatyzmu, co sygnalizuje druga część tytułu. Oba nurty jawią się jako teorie posiadające fundamentalną ważność dla ukształtowania aktualnej pozycji kobiet. Doktryny te mocno wpłynęły na sposób myślenia o kobiecości, męskości, macierzyństwie, sferze zarówno publicznej, jak i prywatnej, a w końcu i o funkcjonowaniu całego systemu społecznego, którego kobiety są integralną częścią. O ile jednak konserwatyzm dość często wiązany był z odmową uznania równości płci, o tyle świadomość, że również liberalizm oraz neoliberalizm mogą być postrzegane jako przeszkody na drodze emancypacji kobiet, wydaje się tematem mało znanym i dlatego wartym głębszego przemyślenia.

Choć w tytule konferencji nie zostało to wyraźnie zaznaczone, trzecim nurtem ideowym, który warto poddać analizie jest feminizm. Doktryna ta, poświęcona bezpośrednio kobiecie, posiada – warto to podkreślić – długą tradycję i jest nadzwyczaj złożona. Ruch ten kształtował się i ewoluował jako idea mająca łączyć wszystkie kobiety. Dzięki działaniu sufrażystek i feministek-aktywistek prawo do wykształcenia, do działania w sferze publicznej oraz możliwości autonomicznego kształtowania swojego życia, zyskały kobiety zarówno postępowe, jak i konserwatywne. Pomimo tej oczywistej zalety feminizmu, nie brakuje środowisk kwestionujących zasadność i pozytywny wpływ tej doktryny na świadomość społeczną. Dlaczego tak się dzieje? Pytanie to wydaje się istotne, zwłaszcza że problem z afirmacją tożsamości feministycznej posiadają nierzadko Polki, akcentujące dystans do tego nurtu. Czy dzieje się tak dlatego, że żyjemy w kraju konserwatywnym i patriarchalnym? Aby odpowiedzieć i na te bardziej konkretne pytania, zamierzamy podczas konferencji dyskutować również o miejscu kobiety w polskim społeczeństwie oraz polskich realiach.

Tematy wokół których planujemy dyskusję to między innymi:

– wpływ głównych nurtów filozofii politycznej na sposób myślenia o kobiecie;

– konserwatywna wizja kobiety (plusy-minusy);

– liberalna wizja kobiety (plusy-minusy);

– czym jest feminizm? (definicje, nurty, polemiki);

– czym jest feminizm w Polsce?

– na czym polega trudność ze społecznym rozumieniem i przyswojeniem tradycji feministycznej?

– co rozumiemy przez dyskryminację kobiet?

– dyskryminacja kobiet na rynku pracy: niższa płaca za tę samą pracę, „szklany sufit”, problemy w procesie zatrudnienia;

– problem nieodpłatnej pracy kobiet w domu;

– czym jest patriarchat (dawniej i dziś)?

– co rozumiemy przez prawa kobiet, czy są przestrzegane i kto jest przeciwnikiem praw kobiet i z jakiego powodu?

HARMONOGRAM:

Termin nadsyłania zgłoszeń (formularz zgłoszeniowy) wraz z abstraktem do 1 sierpnia br.

Informacja o zakwalifikowaniu wystąpienia do 31 sierpnia br.
Opłata konferencyjna do 30 października br.
Termin konferencji do 22-23 listopada br.
Pełnych tekstów wystąpień do publikacji monograficznej oczekiwać będziemy do 30 grudnia 2018 r.

OPŁATA KONFERENCYJNA:

Opłata konferencyjna wynosi 400 zł, organizatorzy nie zapewniają zwrotu kosztów podróży.

W przypadku doktorantów opłata konferencyjna wynosi 200 zł, a w przypadku studentów 100zł.

Udział bierny jest bezpłatny.

Opłatę konferencyjną prosimy wpłacić na konto bankowe:

70 2490 0005 0000 4600 9378 0221

Przelew bankowy z dopiskiem: „Kobieta w XXI wieku”

KONTAKT

Osobą odpowiedzialną za kontakt z uczestnikami konferencji w sprawach
organizacyjnych jest mgr Wioleta Gaweł e-mail: gawelw@uek.krakow.pl (na ten adres prosimy przesyłać formularz zgłoszeniowy), a w kwestiach merytorycznych dr Katarzyna Guczalska, e-mail: guccci5@gmail.com

PUBLIKACJA

Organizatorzy zamierzają opublikować teksty (po pozytywnym procesie recenzyjnym) w języku angielskim w czasopiśmie „Zarządzanie Publiczne” wydawanym przez UEK (aktualna punktacja 14pkt.).