Nowe technologie i przestrzeń komunikacyjna nadają współczesnemu światu taką dynamikę, że zachodzące zmiany w zasadniczy sposób wpływają jednocześnie na przestrzeń ekonomiczną, społeczną i kulturowa, wywołując efekt interferencji trudny do przewidzenia. To oznacza, że w kontekście rosnącej złożoności i nieprzewidywalności warunków otoczenia, nie ma żadnego zdefiniowanego czy zamkniętego repertuaru, strategii, czy rozwiązania, biznesowego lub instytucjonalnego, po który można sięgnąć dla efektywnego rozwiązania globalnych problemów strukturalnych. Jedynym istniejącym sposobem na utrzymanie trwałej przewagi konkurencyjnej w epoce permanentnej i endogenicznej zmiany jest zaangażowanie kapitału (potencjału) ludzkiego : jego kreatywności i innowacyjności, które staje się źródłem Schumpeterowskiej twórczej destrukcji.

To dotyczy w znacznie większym stopniu rozwijających się gospodarek, które wciąż pozostają w tyle do dojrzałych krajów rozwiniętych, zarówno pod względem gospodarczego, społecznego czy kulturalnego standardu lub stylu życia. Owa luka mogłaby zostać wypełniona przez interdyscyplinarne podejście do kapitału (zasobu) ludzkiego, w formie nowych technik zarządzania, nowych modeli biznesowych czy bardziej adaptacyjnej polityki zarządzania, w odniesieniu do transformacyjnego potencjału technologii informacyjno- komunikacyjnych (ICT). Tak więc celem konferencji jest stworzenie forum dla zainteresowanych naukowców i praktyków do wymiany swoich doświadczeń i pomysłów w zakresie zarządzania ICT dla globalnej konkurencyjności i wzrostu/ zmian gospodarczych, społecznych i kulturalnych we wschodzących gospodarkach.

Możliwe tematy mogą obejmować, ale nie są ograniczone do następujących:

Społeczne, polityczne i prawne uwarunkowania zarządzania ICT w gospodarkach rozwijających się
Psychologiczne, społeczne i ekonomiczne aspekty wykorzystania Internetu w krajach rozwijających się i w procesie transformacji
Techniki ICT specyficzne dla zarządzania w gospodarkach w procesie transformacji
Metody oceny korzyści i kosztów projektów związanych z zastosowaniem ICT
Rola kapitału ludzkiego i społecznego
Innowacyjne sposoby generowania przychodów oraz wiedza jako produkt handlowy w warunkach transformacji
Systemy edukacji i zarządzania ICT w gospodarkach w warunkach transformacji
ICT jako czynnik wspierania małych i średnich firm w warunkach transformacji
Zarządzanie ICT w małych firmach jako czynnik wzrostu gospodarczego
Badanie efektywności ICT na poziomie kraju, branży lub firmy, ze szczególnym uwzględnieniem społeczno-ekonomicznych warunków w gospodarkach rozwijających się lub w procesie transformacji
Zarządzanie globalnym łańcuchem dostaw i jego wpływ na gospodarki rozwijające się i będące w procesie transformacji
Studia przypadków na przykładzie konkretnych krajów, ze szczególnym uwzględnieniem społeczno-ekonomicznych warunków w gospodarkach rozwijających się lub w procesie transformacji
IT offshoring (ukierunkowanie na zewnątrz) / outsourcing IT w gospodarkach rozwijających się lub w procesie transformacji
Zarządzanie międzynarodowymi projektami ICT, ze szczególnym uwzględnieniem społeczno-ekonomicznych warunków prowadzenia działalności w gospodarkach rozwijających się lub w procesie transformacji
Zróżnicowanie i perspektywy wyrównania w technice cyfrowej między gospodarkami rozwijającymi się lub w procesie transformacji
Wpływ e-biznesu na gospodarki rozwijające się lub w procesie transformacji
Wpływ e-administracji na gospodarki rozwijające się lub w procesie transformacji
Wirtualne zarządzanie w gospodarkach rozwijających się lub w procesie transformacji
Metody jakościowe i technologie informacyjne w zarządzaniu
Rzeczywistość wirtualna w oddziaływaniach psychologicznych.
Technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT) w rekrutacji, ocenie i rozwoju personelu.
Przywództwo a nowe technologie.
Psychologiczne aspekty pracy w zespole wirtualnym.
Technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT) w starzejącym się społeczeństwie.