Warszawska Szkoła Zarządzania – Szkoła Wyższa organizuje  Międzynarodową Konferencję Naukową pt. „Współczesne aspekty zarządzania”, która odbędzie się w dniu 12 czerwca 2018 roku o godz. 10.00 w Kijowie.

            Celem konferencji jest prezentacja i analiza priorytetowych zagadnień współczesnego zarządzania, najnowszych trendów i koncepcji zarządzania, stosowanych metod i narzędzi oraz perspektyw rozwojowych i kierunków badań na przyszłość.

Natomiast celem utylitarnym konferencji jest integracja międzynarodowych środowisk naukowych, upowszechnianie wyników badań nad rozwojem dyscypliny naukowej jaką jest zarządzanie oraz implementacja badań w praktyce biznesowej.

            Konferencja adresowana jest do przedstawicieli środowiska naukowego i biznesowego: profesorów, doktorów, menedżerów ale również studentów oraz osób zainteresowanych tematyką współczesnego zarządzania.

Przyjęta tematyka konferencji to:

–       Przyszłościowe koncepcje zarządzania.

–       Wykorzystanie potencjału technologii informacyjnych w zarządzaniu.

–        Współczesne koncepcje ZZL.

–       Zarządzanie innowacjami w MŚP.

–        Zarządzanie projektami CRM

–       Zarządzanie w kulturze fizycznej i sporcie.

–       Płaca i praca w zarządzaniu.

–       Socjotechnika w zarządzaniu.

–       Informacja w zarządzaniu.

–       Zarządzanie bezpieczeństwem.

–        Prawne aspekty zarządzania.

–        Zarządzanie jakością.

–        Zarządzanie finansami i rachunkowością.

–        Wybrane aspekty zarządzania w oświacie.

–        Marketing i zarządzanie.

–        Zarządzanie kulturą organizacyjną i wiedzą.

–        Zarządzanie logistyczne.

–        Zarządzanie zmianami.

Lokalizacja konferencji

Hotel TOURIST

st. R. Okipnoi, 2. Kiev,  02002, Ukraine, (Metro station “Livoberezhna”)

Tel.: +48 22 862 32 24; e-mail: konferencja2018@wsz-sw.edu.pl

Ważne terminy

  • 10.05.2018 r. – termin zgłoszenia udziału w konferencji i propozycji referatu.
  • 15.05.2018 r. – termin przesłania informacji o akceptacji zgłoszonych prac.
  • 20.05.2018 r. – termin dokonania opłaty za konferencję.
  • 31.08.2018 r. – termin nadsyłania pełnych tekstów referatów.

Artykuły, po pozytywnej opinii recenzentów, zostaną opublikowane w monografii pokonferencyjnej jako jej rozdział (5 punktów). Monografia będzie wydana w Kijowie na Ukrainie.

Opłata za konferencję

Opłata konferencyjna, obejmująca: udział w konferencji, prezentację, bankiet, oraz publikację pokonferencyjną wynosi 450 zł. Należy ją przesłać na konto WSZ-SW nr 62 1020 1013 0000 0502 0002 1527, do 20 maja 2018 roku. W tytule przelewu należy zaznaczyć II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Współczesne aspekty zarządzania”, imię i nazwisko osoby, której dotyczy przelew oraz dane reprezentowanej instytucji. Wysokość opłaty wyłącznie z tytułu publikacji referatu, bez udziału w Konferencji wynosi 250 zł.