Po udanej konferencji zorganizowanej w 2016 roku, mamy ogromną przyjemność zaprosić Państwa do udziału w drugiej edycji. Tym razem zakres konferencji zostanie poszerzony i obejmie nauczanie dzieci wszystkich języków, zarówno obcych, jak i drugich oraz kolejnych. Przyswajanie języków obcych/drugich w dzieciństwie staje się zjawiskiem powszechnym. Może to być wynikiem zaleceń polityki językowej, dążeniem do awansu społecznego czy też procesów migracyjnych.
Pomimo wczesnego startu, nie wszystkie dzieci opanowują drugi język w tym samym stopniu. Różne konteksty uczenia się mogą prowadzić do zróżnicowanych osiągnięć w nauce oraz ścieżek dydaktycznych. W związku z tym, podczas konferencji chcielibyśmy bliżej przyjrzeć się czynnikom wpływającym na zróżnicowanie poziomu osiągnięć językowych młodszych uczniów. Rozmaite doświadczenia językowe oraz zdolności dzieci w jednej klasie mogą również stanowić wyzwanie dla nauczycieli, którzy muszą poradzić sobie z problemem heterogeniczności.
Nasza konferencja jest także odpowiedzią na niedawno przeprowadzoną reformę sytemu oświaty w Polsce (2017), która przedłużyła okres trwania szkoły podstawowej z VI do VII klas (tj. od wieku 7 do 14/15 lat). Tak długi czas w jednej instytucji może umożliwić przeprowadzenie badań podłużnych wśród dzieci.
Cel konferencji jest dwojaki;
Po pierwsze, chcielibyśmy się zastanowić jakie czynniki wpływają na osiągnięcia językowe dzieci, które wcześnie rozpoczęły naukę języka obcego.
Po drugie, chcielibyśmy zastanowić się nad sposobami radzenia sobie z klasami uczęszczanymi przez uczniów z różnymi doświadczeniami i zdolnościami językowymi oraz potrzebami edukacyjnymi.

W czasie konferencji wykłady plenarne wygłoszą następujące osoby:
Prof. Adriana Biedroń (Akademia Pomorska w Słupsku)
Dr Dorota Campfield (Instytut Badań Edukacyjnych)
Prof. Jelena Mihaljevic Djigunović (Univeristy of Zagreb, Chorwacja)
Prof. Carmen Muñoz (University of Barcelona, Hiszpania)
Prof. Victoria Murphy (School of Education, Oxford University, Wielka Brytania)
Prof. Mirosław Pawlak (Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań, PWSZ Konin)

Konferencja ta jest skierowana do wszystkich zainteresowanych nauczaniem i przyswajaniem języka obcego oraz drugiego dzieci w wieku przedszkolnym i na etapie szkoły podstawowej (do około lat 14) – zarówno teoretyków, jak i praktyków, językoznawców, pedagogów i nauczycieli. Przewidujemy zarówno referaty teoretyczne, prezentujące badania, jak i rozwiązania praktyczne w zakresie dydaktyki w formie warsztatów.

Tematyka wystąpień może obejmować m.in. takie zagadnienia jak:
• Przyswajanie języka drugiego a obcego: podobieństwa i różnice.
• Długoterminowe skutki wczesnego kontaktu z językiem.
• Czynniki wpływające na efektywność nauczania języków obcych:
o kognitywne (pojemność pamięci roboczej, strategie uczenia się, itd.)
o afektywne (motywacja, samoświadomość, poczucie własnej wartości, emocje, itd.)
o społeczne (polityka językowa, pochodzenie, status społeczno-ekonomiczny).
• Innowacje pedagogiczne w nauczaniu języków obcych dzieci (zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe, podejście narracyjne, technologie informacyjno-komunikacyjne, itd.).
• Nauczanie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (dysleksja, dysgrafia, uczniowie zdolni, itd.).
• Dzieci z rodzin migracyjnych (język angielski jako dodatkowy, utrzymanie i utrata języka drugiego i kolejnych, poczucie tożsamości, adaptacja szkolna, itd.).
• Transfer pomiędzy językami ( J1/J2, J2/J3).
• Rozwijanie kompetencji interkulturowej u uczniów i nauczycieli.
• Trudności adaptacyjne w przejściu pomiędzy etapami edukacyjnymi (przedszkole/edukacja wczesnoszkolna, edukacja wczesnoszkolna/klasy IV-VIII).
• Rozwijanie umiejętności czytania i pisania w języku drugim i kolejnych.
• Ocenianie i ewaluacja.
• Kształcenie i kompetencje nauczycieli języków obcych dzieci.

Na każdy referat przewidujemy 30 minut (20 min prezentacji + 10 min na dyskusję), natomiast na każdy warsztat 45-60 minut. Językami konferencji będą zarówno język angielski i język polski. Jeżeli jednak referat zostanie wygłoszony w języku polskim, uprzejmie prosimy o nadesłanie abstraktu również w języku angielskim.
Warsztaty zostały zaplanowane na sobotę 28 września 2018 roku.
Opłata konferencyjna wynosi 400 zł dla uczestników z Polski oraz 120 euro dla uczestników zagranicznych. Opłata zawiera koszt materiałów i przerw kawowych, trzy obiady oraz bankiet.

Konferencja planowana jest na 26-28 września 2019, w Krakowie

Opłata nie zawiera kosztów podróży, ani noclegu, które powinny być zorganizowane we własnym zakresie.

Ważne daty:
Początek przyjmowania abstraktów: 02.01. 2019.
Ostateczny termin przysyłania abstraktów: 30.03.2019
Informacja o przyjęciu propozycji wystąpienia: 30.04.2019
Wczesna rejestracja i uiszczenie opłaty konferencyjnej: 30.05.2019
Ostateczny termin rejestracji i dokonania wpłaty: 30.06.2019
W przypadku rezygnacji z udziału w konferencji przed 30 lipca, połowa opłaty konferencyjnej ( 50%) może zostać zwrócona. Po tym terminie refundacja nie będzie możliwa.

Publikacja
Po konferencji przewidujemy wydanie recenzowanej monografii w języku angielskim w międzynarodowym wydawnictwie oraz specjalne wydanie czasopisma (tytuł zostanie podany w późniejszym terminie).

Mamy nadzieję na spotkanie w Krakowie!

Komitet organizacyjny
Przewodniczący: dr hab. prof. UP Joanna Rokita-Jaśkow
dr Melanie Ellis,
dr Werona Król-Gierat
dr Monika Łodej
dr Sabina Nowak,
dr Agnieszka Strzałka
mgr Dominika Dzik

Sekretarz: mgr Agata Cierpisz
Adres e-mail: childrenfllearning@gmail.com