II Ogólnoposlka konferencja naukowa “Między książką a e-książką” organizowana przez Studenckie Koło Naukowe Polonistów UMCS w dn. 14-15 czerwca 2018 r. w Lublinie na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej (Wydział Humanistyczny).

Planowana jest publikacja pokonferencyjna z materiałów zebranych z obu edycji konferencji.

Wpływ kultury cyfrowej na książkę to jeden z głównych tematów dzisiejszej humanistyki. Symptomy tego procesu, opisywanego na bieżąco przez przedstawicieli różnych dyscyplin i szkół badawczych, dostrzegalne są wyraźnie także na gruncie współczesnego edytorstwa, które żywo reaguje na zmiany we współczesnym paradygmacie kultury. Nowe technologie, eksperymentalne formy elektroniczne, przemiany literatury artystycznej i użytkowej, wreszcie zmiany w rynku wydawniczym – wszystko to skłania do refleksji na temat zadań i wyzwań, przed jakimi staje dzisiejsze edytorstwo.

Zapraszamy po raz kolejny do podjęcia różnych wątków tej refleksji w ramach interdyscyplinarnej konferencji naukowej. Interesować nas będą zarówno rozważania nad metodami i perspektywami tradycyjnego edytorstwa, jak też jego transformacje w przestrzeni cyfrowej, rządzącej się odmiennymi i wciąż jeszcze dalekimi od krystalizacji zasadami. Z tego względu szczególnie istotna wydaje się nam przestrzeń „pomiędzy”, w której spotykają się oraz przenikają się różne, niekiedy sprzeczne tendencje i procesy.

Tematykę konferencji chcielibyśmy przedstawić jako „otwarty” katalog problemów:

– problemy metodologiczne współczesnego edytorstwa;
– „epoka późnego druku” w Polsce;
– jak w XXI wieku wydawać „klasykę”?;
– współczesne edycje cyfrowe;
– nowe media i technologie cyfrowe w warsztacie edytora;
– remediacja i jej konsekwencje dla edytorstwa;
– współczesna książka artystyczna;
– „kultura książki” i jej perspektywy;
– literatura popularna, twórczośc fanowska i cyfrowa dystrybucja książki elektronicznej
– rynek książki i współczesny marketing wydawniczy;
– e-publikacje.

Zaplanowana w ten sposób problematyka konferencji pomyślana została jako szansa na wykorzystanie bogatego instrumentarium metodologicznego, stwarzającego możliwość uzyskania oryginalnych wyników badawczych. Otwierająca przestrzeń do dyskusji zarówno dla doświadczonych badaczy, jak i dla reprezentantów młodego pokolenia.

Prosimy o zgłaszanie udziału w konferencji z tytułem referatu i krótkim abstraktem (do 2 tys. znaków) do 31 maja 2018 r. na adres: skn.polonistow@umcs.pl.

Przewidujemy publikację zakwalifikowanych do druku tekstów w postaci osobnego recenzowanego wydawnictwa książkowego. Planowana opłata konferencyjna: 200 złotych.

Więcej informacji na stronie wydarzenia:

https://www.facebook.com/events/151257822223973/?acontext=%7B%22ref%22%3A%224%22%2C%22action_history%22%3A%22null%22%7D