Kiedy podmiot jest niczym, wszystko jest władzą — pisze w książce Prawda i władza polski komentator myśli Michela Foucaulta, Michał Podniesiński. Proces ujarzmiania (assujettissement) podmiotu w kulturze i cywilizacji Zachodu wraz z dominacją praktyk biowładzy stał się już tak nieodłączną częścią dyskursu politycznego, że coraz trudniej o jego dostrzeżenie i krytykę, zwłaszcza w dobie kryzysu intelektualnych autorytetów i przejmowania pluralistycznych mediów przez rozmaite grupy nacisku. Będąca owocem przemian demokratycznych decentralizacja władzy prowadzi wówczas do jej recentrali-zacji w innych instytucjach: innymi więc słowy do transferu władzy na inne poziomy, oswajające mechanizmy kontroli dla ich lepszego wdrożenia na wyższym poziomie nad-zoru. Zwołanie obrad poświęconych dyskursom władzy w czasie, w którym użytkownicy największego medium społecznościowego podlegają prawodawstwu uchwalonemu poza głównymi ośrodkami władzy, bowiem w obrębie nadzorującej jego rozwój korporacji, wydaje się szczególnie pilne: dziś bowiem władzę częściej dystrybuują algorytmy, niż jej namaszczeni przedstawiciele. Zachęcając do ponownego przemyślenia kategorii biopolityki, panoptykonu i wszelkich innych form zarówno tej jawnej, jak i utajonej władzy, organizatorzy konferencji chcieliby skierować uwagę Prelegentów na przykładowe problemy:
• wiedzy/władzy w cywilizacji i filozofii Zachodu;
• władzy w fikcji literackiej, filmowej, serialowej, growej, komiksowej etc.;
• form władzy: od autokracji i despotyzmu do mikrofizyki władzy panoptykonu;
• władzy symbolicznej i sposobów jej wewnętrznego transferu, przekładu, wymia-ny;
• władzy w utopiach i dystopiach;
• władzy religijnej;
• biopolityki i biowładzy: inżynierii społecznegociała i fetyszu kontroli;
• władzy płci: mechanizmów dyskryminacji i wykluczenia;
• języka władzy: paradygmatyczności, aksjomatyczności, normatywizmu, mechani-zmówszerzenia propagandy;
• władzy korporacji w dobie przemian neoliberalnych;
• władzy instytucji i dekonstrukcji jej ześrodkowań (logocentrycznych, etnocen-trycznych, antropocentrycznych, egocentrycznych itp.);
• egzekucji władzy (prawo, instytucjonalizacja przemocy, mechanizmy kontroli) oraz przejawówjej nadużyć;
• głównych teorii władzy: władza indywidualna, państwowa, ekonomiczna, pu-bliczna;
• władzyi dyskursy wolności.
Ostateczny termin nadsyłania abstraktów proponowanych wystąpień konferencyjnych na adres dyskursywladzy@gmail.com mija 12 listopada 2018 roku. Na podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf), zatytułowany wg schematu „Imię Nazwisko, Tytuł referatu” i zawierający: abstrakt (max. 600 słów); notę biograficzną (max. 80 słów), zawierającą aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy, numer telefonu oraz korespondencyjny email.
Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę konfe-rencyjną w wysokości 350 PLN. Organizatorzy przewidują publikację pokonferencyjną w formie recenzowanej monografii w serii „Perspektywy Ponowoczesności” lub numerów monograficznych czasopismach naukowych, które zdecydują się na współpracę z komitetem organizacyjnym (w zależności od liczby artykułów zgłoszonych do recenzji po konferencji).
Szczegółowe informacje na temat konferencji aktualizowane będą na stronie interne-towej dyskursywladzy.wordpress.com