W tym roku przypada dwudziesta rocznica wstąpienia Polski do NATO. Wydarzenie to rozpoczęło zasadnicze zmiany w naszym bezpieczeństwie narodowym, jak i wpłynęło na długofalowe procesy, przede wszystkim w wymiarze polskiej polityki obronnej. Członkostwo w Sojuszu Północnoatlantyckim dało Polsce gwarancje bezpieczeństwa i wzmocniło znaczenie państwa na arenie międzynarodowej. Konieczność dostosowania do standardów NATO spowodowała również, że Siły Zbrojne RP osiągnęły wysoki poziom zdolności do współdziałania z wojskami sojuszniczymi.

Pragnąc podkreślić to ważne wydarzenie, władze i pracownicy Instytutu Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego zapraszają zainteresowane osoby do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej – Dwie dekady polityczno-wojskowego wymiaru członkostwa Polski w strukturach Sojuszu Północnoatlantyckiego, która odbędzie się w dniu 24 maja 2019 r. na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Koszarowa 3.

Celem zasadniczym konferencji będzie wymiana poglądów reprezentowanych przez przedstawicieli krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych oraz innych instytucji, zajmujących się problematyką bezpieczeństwa międzynarodowego, bezpieczeństwa narodowego oraz bezpieczeństwa militarnego. Umożliwi również merytoryczną dyskusję na najbardziej istotne i aktualne tematy, związane z obszarami funkcjonowania Polski w Sojuszu Północnoatlantyckim oraz identyfikację przyszłościowych rozwiązań w tym zakresie. Z uwagi na udział uczestników zagranicznych w tym przedsięwzięciu naukowym, zaplanowano również debatę dotyczącą perspektyw rozwoju NATO i zaangażowania w jego rozwój innych państw. Konferencja ta przybliży także obecną agendę NATO poprzez analizę takich aspektów, jak:

obronność i bezpieczeństwo (w tym inwestycje i potencjał obronny);
prognozowanie stabilności / partnerstwa NATO;
obrona, odstraszanie i dialog (ze szczególnym uwzględnieniem stosunków NATO-Rosja);
transatlantycka współpraca w dziedzinie bezpieczeństwa i nowe wyzwania związane z bezpieczeństwem.

Zagadnienia/Zakresy/Obszary tematyczne konferencji:

zmiany stanu i uwarunkowań bezpieczeństwa w wymiarze globalnym;
znaczenie NATO w architekturze bezpieczeństwa międzynarodowego w XXI wieku;
polityczne i militarne znaczenie przynależności Polski do Sojuszu;
udział Sił Zbrojnych RP w operacjach reagowania kryzysowego Sojuszu;
przewartościowania strukturalne, organizacyjne i technologiczne związane
z funkcjonowaniem Sił Zbrojnych RP w Sojuszu;
rola i znaczenie obecności militarnej NATO na flance wschodniej;
nowe zadania dla Sojuszu w perspektywie dekady 2020-2030.

Patronat Honorowy Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego

prof. dr hab. Adama Jezierskiego

Patronat Honorowy Dziekana Wydziału Nauk Społecznych

prof. dr hab. Roberta Wiszniowskiego

Patronat Honorowy Marszałka Województwa Dolnośląskiego

Cezarego Przybylskiego

Język konferencji i referatów: polski i angielski

Publikacja:

Artykuły zaakceptowane zostaną opublikowane w monografii pt. Dwie dekady politycznego i wojskowego wymiaru członkostwa Polski w strukturach Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Opłata konferencyjna:

250 PLN / 60 EUR

Dla płatności w PLN: Santander Polska 4O/Wroclaw, ul. Kuźnicza 17/19, 50-950 Wroclaw

09 1090 2503 0000 0001 1110 6022

Dla płatności w EUR: Santander Polska 1O/Wroclaw, Rynek 9/11, 50-950 Wroclaw

PL 56 1090 2398 0000 0001 1108 0646

SWIFT WBK PPL PP

Proszę podać w tytule przelewu formułę:

Imię i nazwisko, 7003/2184/19, 24 MAJA 2019, NATO

Uwaga: faktury wystawiane są tylko dla instytucji, nie dla osób fizycznych.

REJESTRACJA: https://www.ism.uni.wroc.pl/Zaproszenie-nakonferencje/Formularz-rejestracyjny

Komitet Naukowy:

dr hab. Krzysztof Kociubiński, prof. UWr (UWr, Wrocław, Polska) – Przewodniczący

dr inż. Marek Kulczycki (UWr, Wrocław, Polska) – Sekretarz

prof. dr hab. Bolesław Balcerowicz (UW, Warszawa, Polska)

płk prof. Pavel Foltin (UO, Brno, Czechy)

płk prof. Harald Gell (TMA, Wiener Neustadt, Austria)

prof. dr hab. Dariusz Kozerawski (UJ, Kraków, Polska)

prof. dr hab. Ryszard Machnikowski (UŁ, Łódź, Polska)

prof. dr hab. Jozef Matis (ASZ, Liptowski Mikulasz, Słowacja)

prof. dr hab. Piotr Mickiewicz (UG, Gdańsk, Polska)

prof. Alena Oulehlová (UO, Brno, Czechy)

prof. Jozef Ristvej (UŻ, Żylina, Słowacja)

prof. dr hab. Elżbieta Stadtmüller (UWr, Wrocław, Polska)

prof. Rudolf Urban (AP, Praga, Czechy)

prof. dr hab. Mariusz Wiatr (UP, Wrocław, Polska)

prof. dr hab. Zdzisław Julian Winnicki (UWr, Wrocław, Polska)

prof. Natalia Yakovenko (KUN, Kijów, Ukraina)

prof. dr hab. Zenon Zamiar (UP, Wrocław, Polska)

dr hab. Robert Borkowski, prof. AFM (AFM, Kraków, Polska)

dr hab. Tomasz Dębowski (UWr, Wrocław, Polska)

dr hab. Jan Maciejewski, prof. UWr (UWr, Wrocław, Polska)

płk dr hab. Dariusz Majchrzak, prof. ASzWoj (ASzWoj, Warszawa, Polska)

dr hab. Piotr Krzysztof Marszałek, prof. UWr (UWr, Wrocław, Polska)

dr hab. Barbara Wiśniewska-Paź, prof. UWr (UWr, Wrocław, Polska)

dr hab. inż. Marian Żuber (AWL, Wrocław, Polska)

dr Oleksandr Kuchyk (LUN, Lwów, Ukraina)

płk rez. dr Peer Schwan, były oficer łącznikowy Bundeswehry (Niemcy)

Komitet Organizacyjny:

dr hab. Piotr Krzysztof Marszałek, prof. UWr (UWr, Wrocław, Polska)

dr Adam Sokołowski (UWr, Wrocław, Polska)

dr Bartłomiej Łódzki (UWr, Wrocław, Polska)

dr Grzegorz Tokarz (UWr, Wrocław, Polska)

dr Katarzyna Jędrzejczyk-Kuliniak (UWr, Wrocław, Polska)

dr inż. Marek Kulczycki (UWr, Wrocław, Polska)

dr Marek Musioł (UWr, Wrocław, Polska)

dr Michał Piekarski (UWr, Wrocław, Polska)

Współorganizator:

Studenckie Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego